Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-11-21

Да ли у Србији има дискриминације грађана по основу употребе/неупотребе ћириличног писма? Има! Има! Још како. И то у епским размерама.


Да ли у Србији има дискриминације по основу употребе писма је питање које се намеће у овим тешким данима борбе за очување ћирилице и идентитета Србије и Срба?
Одговор је позитиван ако се држимо дефиниције дискриминације из закона о забрани дискриминације која гласи
Члан 2.
У овом закону:
1) изрази „дискриминација” и „дискриминаторско поступање” означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима (у даљем тексту: лична својства); 

...
Сведоци смо да искључивим коришћењем латинице у финансијским институцијама, трговинама, код неких органа јавне власти (локалне самоуправе, установе културе, факултети, основне и средње школе, итд.) имамо неоправдано прављење разлике и неједнако поступање, односно пропуштање у односу на већину грађана Србије на бази употребе ћириличног писма. Дискриминација грађана који користе ћирилицу је видљива свугде у јавном животу Србије и она је свесна и систематска. Дискриминација је у неким сферама јавног живота и законом заштићена о чему најбоље сведочи члан 13 новоусвојеног Закона о заштити потрошача који гласи

„Трговац је дужан да пре закључења уговора о продаји робе или пружању услуга, потрошача на јасан и разумљив начин на српском језику и језику и писму националне мањине у складу са законом обавести о:“
Примећујете да  је небитно на ком писму се пише на српском језику (латиницом, босанчицом, ћирилицом) али је обавезно да уговор о продаји робе буде на језику и писму националне мањине.
Које видове дискриминације можемо идентификовати је важно питање. Закон о забрани дискриминације каже следеће:
Члан 5.
Облици дискриминације су непосредна и посредна дискриминација, као и повреда начела једнаких права и обавеза, позивање на одговорност, удруживање ради вршења дискриминације, говор мржње и узнемиравање и понижавајуће поступање.
Непосредна дискриминација
Члан 6.
Непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај.
Посредна дискриминација
Члан 7.
Посредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства, ставља у неповољнији положај актом, радњом или пропуштањем које је привидно засновано на начелу једнакости и забране дискриминације, осим ако је то оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна.
Повреда начела једнаких права и обавеза
Члан 8.
Повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује.
Забрана позивања на одговорност
Члан 9.
Дискриминација постоји ако се према лицу или групи лица неоправдано поступа лошије него што се поступа или би се поступало према другима, искључиво или углавном због тога што су тражили, односно намеравају да траже заштиту од дискриминације или због тога што су понудили или намеравају да понуде доказе о дискриминаторском поступању.
Удруживање ради вршења дискриминације
Члан 10.
Забрањено је удруживање ради вршења дискриминације, односно деловање организација или група које је усмерено на кршење уставом, правилима међународног права и законом зајамчених слобода и права или на изазивање националне, расне, верске и друге мржње, раздора или нетрпељивости.
Говор мржње
Члан 11.
Забрањено је изражавање идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог личног својства, у јавним гласилима и другим публикацијама, на скуповима и местима доступним јавности, исписивањем и приказивањем порука или симбола и на други начин.
Узнемиравање и понижавајуће поступање
Члан 12.
Забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.
Тешки облици дискриминације
Члан 13.
Тешки облици дискриминације су:
1. изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости по основу националне, расне или верске припадности, језика, политичког опредељења, пола, родног идентитета, сексуалног опредељења и инвалидитета;
2. пропагирање или вршење дискриминације од стране органа јавне власти и у поступцима пред органима јавне власти;
3. пропагирање дискриминације путем јавних гласила;
4. ропство, трговина људима, апартхејд, геноцид, етничко чишћење и њихово пропагирање;
5. дискриминација лица по основу два или више личних својстава (вишеструка или укрштена дискриминација);
6. дискриминација која је извршена више пута (поновљена дискриминација) или која се чини у дужем временском периоду (продужена дискриминација) према истом лицу или групи лица;
7. дискриминација која доводи до тешких последица по дискриминисаног, друга лица или имовину, а нарочито ако се ради о кажњивом делу код кога је претежна или искључива побуда за извршење била мржња, односно нетрпељивост према оштећеном која је заснована на његовом личном својству.
Уочавамо да ниво коришћења латинице односно некоришћења ћирилице задовољава критеријуме да кажемо да су грађани који говоре српски језик и пишу ћириличним писмом непосредно и посредно дискриминисани, да су повређена начела једнаких права и обавеза, да постоји  удруживање ради вршења дискриминације, а такође имамо и елементе говора мржње и узнемиравања и понижавајућег поступања.
Такође оправдано можемо тврдити да је ниво коришћења латинице  тежак облик дискриминације у Србији јер садржи елементе изазивања и подстицања неравноправности по основу националне, расне и верске припадности (православци искључиво пишу ћирилицом), језика (Срби говоре српски језик и пишу ћирилицом осим оних који су се одрекли свог српског порекла и само се вербално изјашњавају као Срби а у суштини не мисле ништа добро о Србији и Србима). Сведоци смо и да поједини органи јавне власти пропагирају и врше дискриминацију у поступцима пред њима (сајтови су им на латиници, рачуни и други писани документи су искључиво на латиници, итд.). 
Можемо тврдити да је дискриминација коришћењем латинице у јавној употреби у Србији вишеструка и укрштена, и да се систематски и свесно понавља у дужем временском периоду.
Читањем закона о забрани дискриминације можемо наћи и друге ситуације и облике дискриминације форсираним коришћењем латинице која није службено писмо у Србији.
Сваки грађанин Србије који говори српски језик и пише ћирилицом је систематски дискриминисан доминантним или, у неким областима искључивим, коришћењем латинице. Примери у којима уочавамо дискриминацију су бројни: телевизија (титлови искључиво на латиници), трговини (уговори, рачуни, сајтови и други писани материјали су искључиво на латиници), туристичке организације (скоро искључиво коришћење латинице), органи јавне власти и комунална предузећа (увек када је сајт, документ, натпис, рачун искључиво на латиници). Примера заиста има много и можемо слободно рећи да су грађани Србије који говоре српски језик и користе ћирилицу највише дискриминисани у Србији а вероватно и у свету.
Време је да кажемо 
ДОСТА ЈЕ ДИСКРИМИНЦИЈЕ  У СРБИЈИ НЕКОРИШЋЕЊЕМ ЋИРИЛИЦЕ!

Корисни линкови:

 
 
 

2014-11-11

СКАНДАЛ: Агенција за привредне регистре неовлашћено мења Устав и законе

Увидом у акта везана за оснивање удружења констатовали смо да је Агенција за привредне регистре самовољно променила тумачење Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. Наиме на званичном сајту агенције (http://www.apr.gov.rs) на страници намењеној регистрацији удружења нашли смо Пример оснивачког акта удружења у коме стоји, цитирамо:
Оснивачки акт може да буде и на ћириличном и на латиничном писму. Битно је да назив удружења мора бити на ћириличном писму.
Овим је агенција прекорачила своја овлашћења која произилазе из 2. члана Закона о јавним агенцијама (Службени гласник РС 18/2005-51, 81/2005-11) који гласи
Члан 2.
Агенција има својство правног лица.
Агенција има свој пословни рачун.
Агенција послује у складу са прописима о јавним агенцијама*.
*Службени гласник РС, број 111/2009
 У складу са реченим за Агенцију за привредне регистре важи члан 7. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18 од 24. фебруара 2005, 81 од 23. септембра 2005 - исправка)
Члан 7.
У погледу законитости, стручности, политичке неутралности, непристрасности, употребе службеног језика и писма, стручне спреме и оспособљености запослених који раде на повереним пословима државне управе и у погледу канцеларијског пословања, на рад јавне агенције примењују се прописи везани за државну управу.
На права, обавезе, одговорности и зараде директора и запослених у јавној агенцији примењују се општи прописи о раду, ако овим или посебним законом није што друго одређено.
Актом о оснивању јавне агенције могу се одредити послови које запослени у јавној агенцији, ради спречавања сукоба приватног и јавног интереса, не могу вршити у своје име и за свој рачун или у име и за рачун неког другог правног или физичког лица.
На бази реченог за Агенцију за привредне регистре  важи Закон о употреби службеног језика и писма у Републици Србији (видети линк ка пречишћеном тексту Закона) односно 2. члан наведеног закона гласи:

Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 

 • државних органа, 
 • органа аутономних покрајина, 
 • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
 • установа, 
 • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
 • јавних предузећа и 
 • јавних служби, као и 
 • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Наведеним упутством из Примера оснивачког акта  Агенције за привредне регистре прекршен је "Закон о употреби службеног језика и писма", "Закон о јавним агенцијама" и "Закон о државној управи" чиме је још једном демонстрирано да јавне агенције својим чињењем и нечињењем угрожавају уставни поредак Републике Србије и дискриминишу грађани који поштују законе и Устав Републике Србије.
Постављамо питање да ли су акти Агенције за привредне регистре везани за регистрацију удружења која су поступила у складу наведеним упутством, односно који су написани латиницом, законити?  
Имајући у виду јасне одредбе Закона о употреби службеног језика и писма не могу да буду законити односно реч је о дискриминацији грађана Србије који поштују правни поредак у корист оних који се ругају Уставу Републике Србије и њеним законима. 
Да ли ће надлежни орган за надзор рада Агенције за привредне регистре да изврши ванредни инспекцији надзор и да решења о регистрацији удружења (и других правних субјеката) која су статут и друга акта донела супротно Закону о употреби службеног језика и писма   прогласи незаконитим и да против надлежних у Агенцији за привредне регистре предузме законом предвиђене мере због незаконитог рада?
Очекујемо да удружења која се залажу за употребу ћирилице предузму неопходне мере. 

Корисни линкови:

У циљу олакшања контакта са појединим министарствима достављамо листу министарстава Владе Републике Србије
Министарство финансија
Београд, Кнеза Милоша 20
тел: 3642-862; факс: 3618-961
www.mfin.gov.rs
press@mfin.gov.rs

Министарство привреде
Београд, Кнеза Милоша 20
тел: 3642-600; факс: 3642-705
www.privreda.gov.rs
press@privreda.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Београд, Немањина 22-26
тел: 260-79-60, 3612-197; факс: 260-79-61
www.mpt.gov.rs
office@minpolj.gov.rs

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Београд, Немањина 22–26
тел: 3614-652; факс: 3616- 521
www.mgsi.gov.rs
pr@ms.gov.rs

Министарство рударства и енергетике
Београд, Немањина 22-26
тел: 011/3604-403; факс: 011/3616-603
www.mre.gov.rs
kabinet@mrе.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3113-432; факс: 3114-650
www.mtt.gov.rs
kabinet@mtt.gov.rs

Министарство правде
Београд, Немањина 22–26
тел/факс: 785-8000
www.mpravde.gov.rs
kontakt@mpravde.gov.rs

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Београд, Влајковићева 10/ Бирчанинова 6
тел: 362-0149, 333-4125, 361-3654
www.mduls.gov.rs
jparezanovic@gov.rs

Министарство унутрашњих послова
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 306-2000 локал: 2601
www.mup.gov.rs
info@mup.gov.rs

Министарство одбране
Београд, Бирчанинова 5
тел: 3006-311; факс: 3006-062
www.mod.gov.rs
info@mod.gov.rs

Министарство спољних послова
Београд, Кнеза Милоша 24-26
тел: 306-8000, 3616-333; факс: 3618-366
www.mfa.gov.rs
mfa@mfa.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-489; факс: 3616-491
www.mpn.gov.rs
kabinet@mpn.gov.rs

Министарство здравља
Београд, Немањина 22–26
тел: 3616-251, 3614-890; факс: 2656-548
www.zdravlje.gov.rs
kabinet@zdravlje.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Београд, Немањина 22-26
тел: 3038-661
www.minrzs.gov.rs
press@minrzs.gov.rs

Министарство омладине и спорта
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3130-912, 3117-099; факс: 3130-915
www.mos.gov.rs
sekretarijat@mos.gov.rs

Министарство културе и информисања
Београд, Влајковићева 3
тел/факс: 3398-172, 3398-811
www.kultura.gov.rs
kabinet@kultura.gov.rs

Министар без портфеља задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић
Београд, Немањина 11
тел: 3617-580; факс: 3617-597
kabinet@eu.rs

Министар без портфеља задужен за ванредне ситуације Велимир Илић
Београд, Булевар Михајла Пупина 2а
тел: 311-2282; факс: 311-2016
kabinet@mbpvs.gov.rs

Канцеларије и управе Владе Републике Србије

Канцеларија за европске интеграције
Београд, Немањина 34
тел: 3061-100, 3061-102, 3061-103; факс: 3061-110
www.seio.gov.rs
office@seio.gov.rs

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја
Београд, Немањина 11
тел: 3617-737; 3617-584; факс: 3617-737
www.obnova.gov.rs
press@obnova.gov.rs

Канцеларија за Косово и Метохију
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3111-019
www.kim.gov.rs

Канцеларија за људска и мањинска права
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3114-528; факс: 3117-607
www.ljudskaprava.gov.rs
director@ljudskaprava.gov.rs

Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону
Београд, Васе Чарапића 20
тел: 2638-033, 2639-221, 3202-900; факс: 2636-815, 2630-504
www.dijaspora.gov.rs
info@dijaspora.gov.rs

Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3112-811; факс: 3113-527
www.vere.gov.rs
kabinet@vere.gov.rs

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Београд, Булевар Михајла Пупина 2
тел: 3113-895, 3113-859; факс: 3111-702
www.civilnodrustvo.gov.rs
office@civilnodrustvo.gov.rs

2014-11-06

СКАНДАЛОЗНО: Јавни бележници и извршитељи не признају правни поредак Републике Србије

Ових дана смо сведоци протеста адвоката због законских иновација Републике Србије (на наговор ментора из Програма за правне и правосудне реформе) које су значајно утицале на квалитет и цену правних услуга (по нашем мишљењу на горе и не у корист грађана Србије), на правну сигурност (опет на горе)  и на могућност да адвокати раде свој посао за који су школовани (одузимањем посла адвокатима који су они одувек радили). Не улазећи у саму суштину спора Министарства правде Републике Србије и Адвокатске коморе као грађани смо запањени да Министарство правде не примећује незаконитост јавног представљања Коморе јавних бележника јер је званична презентација Коморе јавних бележника (чија се веб адреса  http://beleznik.org налази на сајту Министарства)  искључиво на латиници а познато је да јавни бележници врше поверено јавно овлашћење и стога су у обавези да користе службени језик и службено писмо односно српски језик и ћирилично писмо према Закону о употреби службеног језик и писма у Републици Србији (видети линк ка пречишћеном тексту Закона) односно 2. члан наведеног закона гласи:
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 
 • државних органа, 
 • органа аутономних покрајина, 
 • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
 • установа, 
 • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
 • јавних предузећа и 
 • јавних служби, као и 
 • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Запањујуће је и да је прекршен члан 179. Закона о јавним бележницима који каже
Члан 179.
У року од 15 дана од дана именовања првих 100 јавних бележника одржаће се оснивачка скупштина Коморе.
Оснивачку скупштину Коморе сазива и њоме руководи најстарији јавни бележник.
У року од 90 дана од дана одржавања оснивачке скупштине, Комора ће изабрати органе Коморе и донети подзаконске акте предвиђене овим законом.
Јавнобележничка комора Србије је основана 15.8.2014. и у том тренутку је било мање од 100 регистрованих јавних бележника према сајту Министарства правде. (Видети решење Агенције за привредне регистре БУ 6448/2014 од 18.8.2014. за Јавнобележничку комору Србије која је регистрована под матичним бројем 28151667 и ПИБ-ом 108635755).
Да ли је Комора јавних бележника изнад Устава и закона Републике Србије?
Запањујуће је да ова ситуација није изолован случај јер  је сајт Коморе извршитеља исто на латиници мада због повереног јавног овлашћења мора да буде на службеном језику и писму односно на српском језику и ћириличном писму. 
Да ли је Комора извршитеља изнад Устава и закона Републике Србије?
 Охрабрујуће је да Адвокатска комора Србије још увек има верзију сајта на ћирилици али званични сајт протеста адвоката је на латиници са појединим текстовима на ћирилици. Ови примери говоре да се правни систем Републике Србије убрзано урушава уз подршку Министарства правде Републике Србије које не реагује из само њима знаних разлога.
Посебан бисер је да је на сајту Министарства употребљен термин "Комора јавних бележника" а пун правни назив је "Јавнобележничка комора Србије".
Трагови ко стоји иза реченог непоштовања правног поретка у Србији се налази на сајтовима наведених комора јер оне поносно наводе своје менторе а то су финансијери програма под називом "Програм за правне и правосудне реформе". Програм је подржан од стране организације под називом Немачка сарадња и Европске уније. Чланове овог тима можемо упознати преко података са линка. Има смисла обратити им се са протестом због подривања правног поретка Србије реализацијом наведеног Програма.

Корисни линкови:


2014-11-04

СКАНДАЛОЗНО: ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд" (ГСП) систематски у тишини укида ћирилицу

Пратилац овог блога Ненад Стевановић нас је обавестио о организованој кампањи затирања ћирилице из ГСП. Наиме, Ненад Стевановић је приметио да се после увођења обавештења о станицама у возилима ГСП обавештења на ћирилици напрасно нестала. Упутивши писмо са протестом добио је одговор који говори да у ГСП раде некомпетентни људи јер тврде да не постоје законске сметње да натписи у возилима буду само на латиници. Ово је нетачно јер је према 2. члану Закону о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88 од 24. новембра 2011.) градски и приградски превоз путника комунална делатност.

Цитирамо 2. члан наведеног Закона
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.
Комуналне делатности су делатности од општег интереса.
Комуналне делатности су:
1) снабдевање водом за пиће;
2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
3) производња и дистрибуција топлотне енергије;
4) управљање комуналним отпадом;
5) градски и приградски превоз путника;
6) управљање гробљима и погребне услуге;
7) управљање јавним паркиралиштима;
8) обезбеђивање јавног осветљења;
9) управљање пијацама;
10) одржавање улица и путева;
11) одржавање чистоће на површинама јавне намене;
12) одржавање јавних зелених површина;
13) димничарске услуге;
14) делатност зоохигијене.
Комуналне делатности из става 3. тач. 1) до 4) овог члана су делатности од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.
Скупштина јединице локалне самоуправе може као комуналне одредити и друге делатности од локалног интереса и прописати услове њиховог обављања, у складу са ставом 1. овог члана.
Комуналне делатности  су у надлежности локалних самоуправа и организације које их врше имају поверено јавно овлашћење. А језик и писмо организација које врше поверено јавно овлашћење је прописано Законом о службеној употреби језика и писма јер према члану 2. Закона о службеној употреби језика и писма (даље ЗСУЈП) (видети линк ка пречишћеном тексту Закона).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 
 • државних органа, 
 • органа аутономних покрајина, 
 • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
 • установа, 
 • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
 • јавних предузећа и 
 • јавних служби, као и 
 • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Другим речима ГСП је у обавези да поштује Закон о службеној употреби језика и писма и да сви натписи и документација везана за вршење услуге градског и приградског превоза МОРА да буде на ћирилици. У супротном обавештења и натписи као да нису ни постављени и немају правно дејство јер су незаконити (нису на службеном писму).
Пошто су органи власти локалне самоуправе надлежне за надзор над законитости рада предузећа коме је поверено јавно овлашћење очигледно надлежни орган не ради свој посао односно прикрива незаконит рад комуналног предузећа. 
Питамо се:
Да ли ће неко одговарати због незаконитости у раду Града Београда због непоштовања закона од стране комуналног предузећа коме су поверена јавна овлашћења?
Али да не би смо дужили ево преписке Ненада Стевановића са подршком корисницима ГСП-а

Допис Ненада Стевановића

Поштовани,
не знам да ли се обраћам на праву адресу,али бих изнео један проблем.
(Ако сам погрешио у обраћању,молио бих да ме упутите на праву адресу)!
Овим путем бих вас најлепше замолио,у своје,а и у име свих нас који сматрамо да су нам угрожена основна права да пренесете коме треба питање у вези проблема којег сам,верујем не само ја,приметио у последње време у возилима гсп-а,а тиче се коришћења или боље речено,не коришћења ћириличног писма,званичног писма Републике Србије!
Наиме,по међународним стандардима УН ISO 639-2 (B), ISO/FDIS 12190, ISO/FDIS 12199?!“. латиница је хрватско писмо (без обзира шта смо учили у школама),тако да је по моме скромном мишљењу скандалозно да у земљи у којој живимо пишемо туђим писмом и при том учествујемо у затирању својих највећих вековних вредности и идентитета!!!
Ако је циљ био да обавештења читају и странци,са примедбом да је њима подједнако неразумљива и ћирилица и хрватска латиница (абецеда),онда су обавештења,просто могла бити написана ћирилицом и алфабетом!
До пре неки дан су у појединим аутобусима гсп-а обавештења била уредно написана и ћириличним писмом (уз претпоставку да је то зависило од самог возача),али су увођењем обавештења о станицама на којима се возило налази,ћирилица напрасно нестала!?
Не верујем да промена писма захтева неки велики труд,јер живимо у време компјутера и модерне технолигије,али би у најбољем случају требало,када већ латинизација влада Србијом,додати и ћирилична обавештења уз хрватска!
У питању је,не само уставно већ и морално начело!
Хвала на разумевању (или неразумевању).

Ваш Ненад Стевановић

Одговор на допис

Poštovani gospodine Stevanović,
Ne postoje nikakve zakonske smetnje da natpisi u vozilima javnog prevoza budu na latinici. Razlozi zbog kojeg se koristi latinično pismo su iz praktičnih razloga, prvo zato što je strancima mnogo lakše da koriste javni prevoz u Beogradu a drugi je što je praksa da se za softvere koristi latinično pismo što je i slučaj kod validatora u vozilu. Jezik koji se koristi je srpski a ne hrvatski.
Srdačan pozdrav,
Извршили смо "ћирилизацију" одговора
Поштовани господине Стевановић,
Не постоје никакве законске сметње да натписи у возилима јавног превоза буду на латиници. Разлози због којег се користи латинично писмо су из практичних разлога, прво зато што је странцима много лакше да користе јавни превоз у Београду а други је што је пракса да се за софтвере користи латинично писмо што је и случај код валидатора у возилу. Језик који се користи је српски а не хрватски.
Срдачан поздрав,

Одговор Ненада Стевановићана дипис ГСП-а

Очигледно да се нисмо разумели. Српски језик и српско писмо немају везе јадно са другим,ако се пише латиницом,јер су нас очигледно погрешно учили,почев од 1915,па преко 1945.и све до дана данашњег,али не бих да улазим у полемику са вама око проблема који су наметнути са стране И не желим да полемишем шта је Вук Караџић мислио и хтео,јер је беспреметно, с обзиром на ваш одговор Ја само желим,пошто знам да постоје могућности и нико жив не може да ме убеди у супротно,јер сам видео да може да поред,већ исписаних обавештења,додате и ћирилична обавештења како би била заштићена и моја,уставом загарантована права. Да не помињем да сам већ написао да је странцима ''наша'' латиница нејасна као и ћирилица и да су абецеда и алфабет два различита појма. То што Ви не желите да учините мали труд у очувању највреднијег што имамо је већ ваш проблем,који ћу,а једва чекам првом приликом,преко разних удружења,изнети у јавност ...И хвала Вам што сте ми помогли у тој одлуци.
П.С. Никада ми неће бити јасно због чега су људи у овој несрећној земљи спремни да на свакакве могуће начине бране све што је туђе,а да не желе да ураде једноставну ствар у очувању идентитета?Контакти у вези додатних информација о градском и приградском превозу у надлежности ЈКП Градско саобраћајно предузеће "Београд" су путем електронске поште на адреси office@gsp.co.rs и путем телефона 011/366-4047.
Кориснички сервис БусПлуса је путем телефона на 011/7-155-155 и путем електронске поште info@busplus.rs

2014-11-01

2014-11-01: Усвојени су предлози у вези коришћења ћирилице у изради веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе

На сајту Дирекције за електронску управу  (http://digitalnaagenda.gov.rs) објављене су Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в5.0. У јавној расправи у вези предлога наведених бројни грађани су интервенисали конкретним предлозима за унапређење текста прецизирањем одредби везаних за њено коришћење. Увидом у коначан текст Смерница за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в5.0 видимо да су кључни предлози усвојени односно цитирамо:
"Интернет презентације органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе мора да буду на српском језику и на ћириличком писму."
и
"Обавеза је да се сав садржај презентације уноси на ћириличном алфабету, а да се омогући транслитерација и генерисање на другим језицима. На тај начин ће се избећи неразумевање страних речи написаних у оригиналу, нпр. на енглеском, француском, руском или кинеском језику, као и недоследности у погледу идентичности садржаја на оба алфабета. Верзија интернет презентације и на осталим језицима треба да су идентичног садржаја."
Захваљујемо се свима који су својим предлозима омогућили да се наведени предлози усвоје и честитамо надлежним органима управе који су изашли у сусрет оправданим и аргументованим захтевима грађана.
Смернице могу да се нађу на веб адреси.


2014-09-22

СКАНДАЛОЗНО: Ступила је на снагу законска регулатива за дискриминацију грађана по основу употребе писма

Ступила је на снагу законска регулатива за дискриминацију грађана по основу употребе писма односно Закон о заштити потрошача се примењује. Овим чином започеле су активности Републике Србије на обележавању 100 година од увођења латинице у службену употребу у Србији. Наиме Законом о заштити потрошача није предвиђено да потрошачи у Србији могу да остваре своја права на свом писму ћирилици  сем ако нису национална мањина (сагласно ставу 1 члана 13) који гласи
„Трговац је дужан да пре закључења уговора о продаји робе или пружању услуга, потрошача на јасан и разумљив начин на српском језику и језику и писму националне мањине у складу са законом обавести о:“
Закон о заштити потрошача овим афирмише и легализује вредности и идеје Аустроугарске монархије, вредности и идеје Независне државе Хрватске и вредности и идеје 650000 хрватских домољуба у вези употребе писма. Овим Законом грађани Србије своје право да буду обавештени на јасан и разумљив начин о роби или пруженој услузи пре закључења уговора о продаји могу да остваре само под условом да су национална мањина што је очигледан чин дискриминације грађана Србије по основу писма у јавној употреби.
Сваки додатни коментар је непотребан.
Грађани Србије треба да се стиде Народне скупштине која доноси законе којим су дискриминисани у сопственој држави.

Ресурси:

Додатни ресурси  у вези употребе службеног језика и писма