Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

Приказивање постова са ознаком анализа. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком анализа. Прикажи све постове

2014-08-23

Прилози за доследно поштовање члана 10 Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма


Сведоци смо честог кршења закона у вези коришћења службеног писма. Имајући у виду разне дилеме у овом прилогу ћемо покушати да истражимо неке аспекте непримењивања службеног писма односно ћирилице у Републици Србији (члан 10 Устава Републике Србије и Законa о службеној употреби језика и писма).
Овај прилог обухвата следеће целине:
 • Ко је обавезан да користи службени језик и писмо? 
 • Када се користи службени језик и писмо?
 • Ко врши надзор над применом службеног језика и писма?
 • Казне предвиђене за непоштовање Закона о службеној употреби језика и писма
 • Практичне препоруке за заштиту службеног језика и писма 
 • Делимичан списак ситуација у којима се јавља потреба за заштиту употребе службеног језика и писма
 • Ресурси
Цитирани делови закона су наглашени коришћењем разних техника наглашавања текста да би се олакшало коришћење овог прилога.

Ко је обавезан да користи службени језик и писмо?


Напомињемо да су законски текстови који су коришћени преузети са сајта Правно информационог система Републике Србије (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs) односно реч је о пречишћеним текстовима закона.

Према члану 2. Закона о службеној употреби језика и писма (даље ЗСУЈП) (видети линк ка пречишћеном тексту Закона).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 
 • државних органа, 
 • органа аутономних покрајина, 
 • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
 • установа, 
 • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
 • јавних предузећа и 
 • јавних служби, као и 
 • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Ако консултујемо Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја члан 3. (даље ЗСПИЈЗ) видети линк ка пречишћеном тексту)
Орган јавне власти (у даљем тексту: орган власти) у смислу овог закона јесте:

 1) државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења (у даљем тексту: државни орган);

 2) правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу државни орган.
видећемо да су органи јавне власти у обавези да користе службени језик и службено писмо.
Најпотпунији кaтaлoг oргaнa jaвнe влaсти у смислу Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja је на линку. У овом каталогу органи јавне власти (више од 10 хиљада) су разврстани у следеће категорије.
1. РEПУБЛИЧКИ OРГAНИ
2. JAВНA ПРEДУЗEЋA И ДРУГA ПРAВНA ЛИЦA СA ВEЋИНСКИМ ДРЖAВНИМ КAПИТAЛOМ ИЛИ СA JAВНИМ OВЛAШЋEЊИМA
3. УПРAВНИ OКРУЗИ
4. УСТAНOВE И ДРУГE JAВНE СЛУЖБE
4.1. Устaнoвe oбрaзoвaњa
4.2. Устaнoвe и другe jaвнe службe сoциjaлнe зaштитe
4.3. Устaнoвe и другe jaвнe службe у oблaсти здрaвљa људи
4.4. Устaнoвe у oблaсти прaвoсуђa
4.5. Устaнoвe у oблaсти приврeдe, пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe
4.6. Устaнoвe у oблaсти нaукe, културe и инфoрмисaњa чиjи je држaвa oснивaч или их држaвa финaнсирa
4.7. Устaнoвe у oблaсти oдбрaнe
5. ПРAВOСУДНИ OРГAНИ
6. ПOКРAJИНСКИ И ЛOКAЛНИ OРГAНИ ВЛAСТИ
7. ГРAДOВИ И ГРAДСКE OПШТИНE
8. OПШТИНE У СРБИJИ
Треба приметити да овде нису увршћене друге организације кад врше послове утврђене ЗСУЈП као што су комунална предузећа.

Када се користи службени језик и писмо?

 Члановима од 3. до 7. одређене су ситуације када се користи службени језик и службено писмо (ћирилица)


Члан 3.


Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба језика и писама у:

1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима;

2) вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дужности и одговорности грађана;

3) вођењу прописаних евиденција од стране општинских органа и организација које врше јавна овлашћења на територији општине (у даљем тексту: евиденције);

4) издавању јавних исправа, као и других исправа које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана;

5) остваривању права, дужности и одговорности радника из рада или по основу рада.

Службеном употребом језика и писама сматра се и употреба језика и писама при: исписивању назива места и других географских назива, назива тргова и улица, назива органа, организација и фирми, објављивању јавних позива, обавештења и упозорења за јавност, као и при исписивању других јавних натписа.


Члан 4.


Орган, организација и други субјект може свој назив, фирму или други јавни натпис да испише, поред ћириличког, и латиничким писмом.

У фирми предузећа, установе и другог правног лица, односно радње или другог облика обављања делатности део који се користи као знак може се исписивати само латиничким писмом.


Члан 5.


Саобраћајни знаци и путни правци на међународним и магистралним путевима, називи места и други географски називи исписују се ћириличким и латиничким писмом.

Саобраћајни знаци и путни правци на другим путевима, називи улица и тргова и други јавни натписи могу се, поред ћириличког, исписивати и латиничким писмом.


Члан 6.


Свако има право да у поступку пред органом, односно организацијом која у вршењу јавних овлашћења решава о његовом праву и дужности да употребљава свој језик и да се у том поступку упознаје са чињеницама на свом језику.


Члан 7.


У службеној употреби текст на језицимa и писмима националних мањина* (у даљем тексту: језици националних мањина*) исписује се после текста на српском језику испод или десно од њега, истим обликом и величином слова.

Ако је више језика националних мањина* у службеној употреби, текст на тим језицима исписује се после српског језика по азбучном реду.

Брисан је ранији став 3. (види члан 2. Закона – 30/2010-141). 

*Службени гласник РС, број 30/2010 
Као што можемо приметити мали је број ситуација у пракси у комуникацији са органима јавне власти где они нису у обавези да користе службени језик и писмо.

Ко врши надзор над применом службеног језика и писма

  Чланом 22. одређено је ко врши надзор на применом ЗУСЈП 
Члан 22.
Надзор над спровођењем одредаба овог закона врше, у оквиру свог делокруга, министарства надлежна за послове у области управе, саобраћаја, урбанизма и стамбено-комуналних послова, просвете, културе и здравства.
Овим чланом у пракси је одређено коме можемо да се жалимо односно да упутимо захтев за заштиту Закона о службеној употреби језика и писма (да покренемо управни поступак за заштиту законитости). Удружења за заштиту ћирилице и грађани овим чланом закона имају законску основу за покретање управног поступка заштите коришћења службеног језика и писма.

Казне предвиђене за непоштовање Закона о службеној употреби језика и писма

Многи сматрају да непримењивање Закона о службеној употреби језика и писма нису предвиђене што није тачно. Сама чињеница да је неки акт, потврда, или било који документ који мора да буде на службеном језику и писму може (и треба) да буде проглашен незаконитим односно да не производи правно дејство је довољна казна. За запосленог у органима јавне власти пријем или издавање потврде, акта, или било ког документа који је незаконит је тежа повреда радне обавезе и самим тим последице могу да буду веома тешке (отказ уговора о раду).
Увидом у пречишћен текст закона о службеној употреби језика и писма видимо да казнене одредбе постоје односно оне бројним изменама ЗУСЈП нису укидане. Оне гласе:

Члан 23.
Новчаном казном од 20.000 до 1.000.000 динара* казниће се за привредни преступ организација овлашћена за постављање саобраћајних знакова и назива места која поступи супротно члану 19. овог закона.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у организацији из става 1. овог члана новчаном казном од 4.000 до 70.000 динара*.
*Службени гласник РС, број 101/2005
Члан 24.
Новчаном казном од 20.000 до 1.000.000 динара* казниће се за привредни преступ предузеће, установа или друго правно лице које истакне, односно испише фирму противно одредбама члана 20. овог закона.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 4.000 до 70.000 динара*.
*Службени гласник РС, број 101/2005
Члан 25.
Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара* казниће се за прекршај власник радње која нема својство правног лица ако испише, односно истакне фирму супротно одредби члана 20. овог закона.
*Службени гласник РС, број 101/2005
Члан 26.
Новчаном казном од 1.000 до 25.000 динара* казниће се за прекршај одговорно лице у органу, односно организацији која врши јавна овлашћења ако назив органа односно организације испише супротно одредбама члана 19. овог закона.
*Службени гласник РС, број 101/2005

Практичне препоруке за заштиту службеног језика и писма

На бази реченог могу да се дају неке практичне препоруке везане за заштиту службеног језика и писма.
Сваки грађанин може (и треба) да по сазнању о кршењу одредби било ког закона обавести надлежни орган. То је грађанска дужност и обавеза. Разлози због чега неко крши закон не треба да га много интересују.
Стога када примети да је прекршен Закон о службеној употреби језика и писма нека направи фотографију (доказ о учињеном делу кршења закона) и нека обавести надлежни орган. Пошто је чланом 22 ЗСУЈП прописано да су то надлежна министарства онда се њима обраћа. Може и органима локалне самоуправе (не може да шкоди) али ЗУСЈП прописује да су за његову примену надлежна министарства. Тиме се покреће управни поступак и у одређеном року министарство је дужно да одговори. 
Чланови Владе Србије су положили заклетву сагласно члану 16. Закона о Влади која гласи


„Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.”
те се надамо да ће се понашати у складу са заклетвом и да ће поштовати Устав Републике Србије и законе.

Један могући модел  обраћања надлежном министарству је следећи:
Министарство __________________________
Улица и број
ПТТ број и место седишта


Захтев за заштиту Закона о службеној употреби језика и писма у вези _______________


На основу члана 22. Закона о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) молим наведени наслов да омогући примену службеног писма односно ћирилице сагласно Закону о употреби службеног језика и писма у вези следећег:
<Што потпуније описати ситуацију непримењивања службеног писма од стране органа јавне власти уз навођење његовог пуног назива, адресе, телефона, адресе епоште, сајта и слично (ако је тај податак доступан).>

Као доказ да је дошло до кршења Закона о службеној употреби језика и писма прилажем

<копија документа, фотографија и слично>
Очекујем да предузмете све законом предвиђене мере да се заштити јавни интерес у примени Закона о службеној употреби језика и писма. Замолио бих вас да ме благовремено обавестите о предузетим радњама.

Срдачан поздрав,

Име и презиме
Адреса
Телефон
Потписани допис треба послати препорученом поштом на адресу надлежног министарства или предати на писарници. Тиме је покренут управни поступак за заштиту јавног интереса поштовања Закона о службеној употреби језика и писма.
Што се тиче  рокова за добијање решења у овој управној ствари Закон о општем управном поступку каже


4. Рок за издавање решења 
Члан 208.
(1) Кад се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности ако је то у интересу странке, а пре доношења решења није потребно спроводити посебан испитни поступак, нити постоје други разлози због којих се не може донети решење без одлагања (решавање претходног питања и др.), орган је дужан да донесе решење и достави га странци што пре, а најдоцније у року од једног месеца од дана предаје уредног захтева, односно од дана покретања поступка по службеној дужности, ако посебним законом није одређен краћи рок. У осталим случајевима, кад се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то у интересу странке, орган је дужан да донесе решење и достави га странци најдоцније у року од два месеца, ако посебним законом није одређен краћи рок.
(2) Ако орган против чијег је решења допуштена жалба не донесе решење и не достави га странци у прописаном року, странка има право на жалбу као да је њен захтев одбијен. Ако жалба није допуштена, странка може непосредно покренути управни спор *.
  *Службени гласник РС, број 30/2010
Код неких министарстава у вези ових захтева стратегија је ћутање (ћутање администрације)  јер сматрају да се тиме стање не мења. То нервира људе али постоји начин да се добије одговор у вези наведене ствари а то је покретање управног спора.
Одговор на наведени захтев је управни акт. У вези реченог Закон о управним споровима (даље ЗУС) каже
Одређење управног акта
Члан 4.
Управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа, решава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге странке у управној ствари.
Одређење управне ствари
Члан 5.
Управна ствар, у смислу овог закона, јесте појединачна неспорна ситуација од јавног интереса у којој непосредно из правних прописа произилази потреба да се будуће понашање странке ауторитативно правно одреди.
Одређење надлежног органа
Члан 6.
Надлежним органом, у смислу овог закона, сматрају се државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, привредна друштва, јавна и друга предузећа, установе, организације и појединци, као и посебни органи, када у вршењу јавних овлашћења решавају у управним стварима.
Обавезност правноснажних пресуда
Члан 7.
Пресуда донета у управом спору је обавезујућа.
Против пресуде донете у управном спору не може се изјавити жалба (правноснажна пресуда).
Управни спор решава Управни суд (члан 8 ЗУС-а). Странке у управном спору јесу тужилац, тужени и заинтересовано лице (члан 10. ЗУС-а). Тужилац у управном спору може да буде физичко, правно или друго лице, ако сматра да му је управним актом повређено неко право или на закону засновани интерес (члан 11. ЗУС-а). Управни спор може се покренути и када надлежни орган о захтеву, односно жалби странке није донео управни акт, под условима предвиђеним овим законом (члан 15. ЗУС-а) (ћутање управе).
Управни спор покреће се тужбом (члан 17. ЗУС-а). Рокови за подношење тужбе су уређени чланом 18 и 19. ЗУС-а
Општи рок за подношење тужбе
Члан 18.
Тужба се подноси у року од 30 дана од дана достављања управног акта странци која је подноси или у законом прописаном краћем року.
Рок из става 1. овог члана важи и за орган овлашћен за подношење тужбе, ако му је управни акт достављен.
Ако органу овлашћеном за подношење тужбе, односно заинтересованом лицу није достављен управни акт, орган, односно заинтересовано лице може поднети тужбу, у року од 60 дана од дана достављања управног акта странци.
Рок за подношење тужбе због ћутања управе
Члан 19.
Ако другостепени орган, у року од 60 дана од дана пријема жалбе или у законом одређеном краћем року, није донео решење по жалби странке против првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву странке поднетом другостепеном органу, странка по истеку тога рока може поднети тужбу због недоношења захтеваног акта.
Ако првостепени орган по захтеву странке није у року предвиђеном законом којим се уређује општи управни поступак, донео решење против којег није дозвољена жалба, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву странке, странка по истеку тога рока може поднети тужбу због недоношења захтеваног акта.
У вези свега реченог, ако сте у могућности, најбоље је ангажовати адвоката.

Делимичан списак ситуација у којима се јавља потреба за заштиту употребе службеног језика и писма

 • Документи у општењу органа и организација међусобно и са странкама
 • Евиденције које воде органи и организације са јавним овлашћењима
 • Документи у вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дужности и одговорности грађана
 • Јавне исправе, као и друге исправе које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана
 • Документа у остваривању права, дужности и одговорности радника из рада или по основу рада
 • Рачуни и други документи комуналних предузећа  јер они врше поверено јавно овлашћење сагласно члану 137 Устава  Републике Србије.
Доказ за кршење одредби Закона о службеној употреби језика и писма у наведеним ситуацијама је фотокопија документа.
 • Називи места и других географских назива, називи тргова и улица, називи органа, организација и фирми, објављени јавни позиви, обавештења и упозорења за јавност, као и исписани други јавни натписи.
 • Саобраћајни знаци и путни правци на међународним и магистралним путевима, називи места и други географски називи 
У овом случају доказ је фотографија наведених натписа, назива, обавештења и упозорења за јавност.

Такође треба приметити да су ситуације везане за јавне набавке, пријем у радни однос у органу или организацији која је обавезна да користи службени језик и писмо, упис у школу или на факултет, остваривање било којег права у органу или организацији које је обавезна да користи службени језик и писмо довољан разлог за жалбу (документи на латиници без овереног службеног преписа на ћирилици не смеју да буду разматрани од стране органа и организација на које се односи ЗСУЈП).
Такође вреди приметити и да корисници средстава по основу јавних конкурса имају обавезу да у реализацији пројеката користе службени језик и службено писмо у супротном реч је о ненаменском трошењу средстава са одговарајућим последицама.

Неке ситуације које можемо замислити

 • Сада можемо замислити ситуацију где ученици у школама фотографишу табле на часу са називима наставних јединица, огласне табле у школи, натписе у школи и слично да би доставили доказе да се крши ЗУСЈП својим родитељима који ће покренути поступак незаконитости у раду школе коју њихово дете похађа.
 • Такође можемо замислити како ученици процењују да ли су други ученици доставили своје радове на ћирилици (домаћи задаци на пример), да ли је писмени рад на ћирилици, да ли је презентација на ћирилици, да ли је наставник упозорио ученика да текст који приликом одговарања пише на табли мора да буде на ћирилици.
 • Такође можемо замислити амфитеатар где студенти фотографишу табле, факултете где студенти фотографишу огласне табле, обрасце и натписе да би покренули поступке за заштиту ЗСУЈП.
 • Можемо замислити домове здравља, геронтолошке центре, центре за социјални рад, установе културе, итд. где странке фотокопирају обрасце, потврде, изводе из евиденција, натписе ради покретања поступка за заштиту ЗУСЈП.
 • Можемо замислити и поступке за заштиту ЗУСЈП у случају семинарских радова, дипломских радова, мастер радова, докторских дисертација пошто њихово публиковање на латиници није законит.
 • Нормално је очекивати прављење снимака екрана сајтова грешних установа које нису чуле да је ћирилица службено писмо у Србији.
 • ИТД.

Ресурси

Министарства Владе републике Србије

 •  Министарство финансија
  Београд, Кнеза Милоша 20
  тел: 3642-862; факс: 3618-961
  www.mfin.gov.rs
  press@mfin.gov.rs

  Министарство привреде
  Београд, Кнеза Милоша 20
  тел: 3642-600; факс: 3642-705
  www.privreda.gov.rs
  press@privreda.gov.rs

  Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Београд, Немањина 22-26
  тел: 260-79-60, 3612-197; факс: 260-79-61
  www.mpt.gov.rs
  office@minpolj.gov.rs

  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
  Београд, Немањина 22–26
  тел: 3614-652; факс: 3616- 521
  www.mgsi.gov.rs
  pr@ms.gov.rs

  Министарство рударства и енергетике
  Београд, Немањина 22-26
  тел: 011/3604-403; факс: 011/3616-603
  www.merz.gov.rs
  kabinet@mrе.gov.rs

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  Београд, Булевар Михајла Пупина 2
  тел: 3113-432; факс: 3114-650
  www.mtt.gov.rs
  kabinet@mtt.gov.rs

  Министарство правде
  Београд, Немањина 22–26
  тел/факс: 785-8000
  www.mpravde.gov.rs
  kontakt@mpravde.gov.rs

  Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Београд, Влајковићева 10/ Бирчанинова 6
  тел: 362-0149, 333-4125, 361-3654
  www.mduls.gov.rs
  jparezanovic@gov.rs

  Министарство унутрашњих послова
  Београд, Булевар Михајла Пупина 2
  тел: 306-2000 локал: 2601
  www.mup.gov.rs
  info@mup.gov.rs

  Министарство одбране
  Београд, Бирчанинова 5
  тел: 3006-311; факс: 3006-062
  www.mod.gov.rs
  info@mod.gov.rs

  Министарство спољних послова
  Београд, Кнеза Милоша 24-26
  тел: 306-8000, 3616-333; факс: 3618-366
  www.mfa.gov.rs
  mfa@mfa.rs

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Београд, Немањина 22–26
  тел: 3616-489; факс: 3616-491
  www.mpn.gov.rs
  kabinet@mpn.gov.rs

  Министарство здравља
  Београд, Немањина 22–26
  тел: 3616-251, 3614-890; факс: 2656-548
  www.zdravlje.gov.rs
  kabinet@zdravlje.gov.rs

  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Београд, Немањина 22-26
  тел: 3038-661
  www.minrzs.gov.rs
  press@minrzs.gov.rs

  Министарство омладине и спорта
  Београд, Булевар Михајла Пупина 2
  тел: 3130-912, 3117-099; факс: 3130-915
  www.mos.gov.rs
  sekretarijat@mos.gov.rs

  Министарство културе и информисања
  Београд, Влајковићева 3
  тел/факс: 3398-172, 3398-811
  www.kultura.gov.rs
  kabinet@kultura.gov.rs

2013-10-15

ШОКАНТНО: 80% издавача не поштује правни поредак Србије

Пошто се приближава Сајам књига редакција блога "Нећу да потпишем уговор на латиници" је истражила коришћење ћирилице код издавача који су чланови Удружења издавача и књижара Србије (www.izdavaci.rs). Од 125 члана овог Удружења анализирани су сајтови  84 издавача са становишта коришћења службеног језика и писма Републике Србије. Остали издавачи, чланови наведеног удружења, нису анализирани јер или немају сајт или је адреса веб неисправна.
Резултати су шокантни јер је само код 17 издавача сајт на ћирилици при чему је код 4 издавача на ћирилици и латиници. Другим речим 67 издавача или 80 % њих има сајт искључиво на латиници. Треба признати да неки од њих имају штампане наслове на ћирилици али је очигледан тренд да се број издања на ћирилици код њих смањује.
Ово говори о очајном стању употребе службеног језика и писма Републике Србије тим пре што се сви наслови издати на латиници на српском језику књиже у међународним базама података као културна баштина Хрватске а у случају Србије као културна баштина хрватске мањине у Србији. Због оваквог односа издавача, а такође због односа државе Србије према својој  културној баштини, сведоци смо нестајања културне баштине Србије у светским размерама и непропорционалног раста културне баштине Хрватске.
Треба напоменути да само Удружење поштује правни поредак Републике Србије и званични сајт им је на ћирилици.
Поставља се питање како поступити на наступајућем Сајму књига као јединственој културној манифестацији писане речи Србије?
Неке од идеја су следеће:
 • Треба се уздржавати од куповине па и бојкотовати куповину књига на латиници. Наш буџет за куповину књига је због економске кризе скроман те је нужно паметно га утрошити. На првом месту треба избегавати куповину књига на латиници јер и поред лошег стања на сајтовима издавача има још увек довољно квалитетних књига на ћирилици. Зашто да помажемо развој културне баштине Хрватске када можемо да помогнемо развој издавача који поштују културну баштину Србије.
 • Свако од нас може да се упише у књигу утисака издавача (већина озбиљних издавача је има) и да наведе да има примедбу на њихову пословну политику везану за коришћење латинице (сајт, брошуре, каталози, итд.) и да им свечано обећају да више неће куповати њихове књиге које су на латиници а и неће посећивати њихов латинични сајт.
 • Такође можете да разговарате са продавцима и да их питате зашто тако интересантни наслови нису на ћирилици јер би сте у противном ту књигу купили, итд. Граница учтивог протеста је ваша креативност у скретању пажње издавача да примете да је читаоцима важно писмо на којем штампају своје књиге. 
Да не би ово шокантно излагање било само празна прича наводим листу издавача са веб адресама и адресама е пошто који поштују Републику Србију и читаоце из Србије.
такође у наставку наводимо и издаваче који су се одрекли или су поодмаклом стадијуму одрицања од Србије и српских читалаца.
Пишите и једнима и другима: прве похвалите а друге покудите.
Нека наступајући Сајам књига буде јасна порука издавачима да српски читаоци хоће књиге на ћирилици и да због тога морају да промене своје понашање.

Као примере позитивне праксе коришћења ћирилице истичемо следеће издаваче

Назив
Веб адреса
Адреса епоште
Алгоритам
Атос
info@atos.rs, atosbook@gmail.com
Београдска књига
Глобосино Александрија
office@globosino .rs, slavka.losic@globosino.rs, аnica.simovic@globosino.rs
Градска библиотека у Новом Саду
gradskabibliotekans@gmail.com, djuradunavska1@gmail.com
Јасен
jasenbook@gmail.com
Каирос
kairos@eunet.rs
Књига комерц
Креативни центар
jelena.banjanin@kreativnicentar.rs, aleksandar.ristovic@kreativnicentar.rs, dragan.nikolic@kreativnicentar.rs, nikola.marjanovic@kreativnicentar.rs, jelena.markovic@kreativnicentar.rs, olga.majic@kreativnicentar.rs
Мирослав

ПИ прес
redakcija@pi-press.com
Православна реч
webmaster@pravoslavnarec.com
Просвета
ipprosveta@eunet.rs, redakcija.ipprosveta@eunet.rs, redakcija.prosveta@gmail.com, redakcijaprosveta@gmail.com, direktor.prosveta@gmail.com
Библиотека града Београда
info@bgb.rs
Досије студио
dosije@gmail.com
Мегатренд Универзитет
Прометеј
zoran.k@prometej.co.rs, predrag.k@prometej.co.rs, redakcija@prometej.co.rs

Издавачи који су кренули путем удаљавања од својих читалаца и непоштовања правног поретка Републике Србије су дати у следећој табели.

Назив
Веб адреса
Адреса епоште
Агенција Обрадовић
Адмирал боокс
office@admiral-books.rs, marketing@admiral-books.rs
Академска мисао
Албатрос плус

Алма
Алнари
Бабун
babun.info@gmail.com
Бели пут
office@beliput.rs, klub@beliput.rs
БеоБоок
office@beobook.com, krug.avala@sbb.co.yu
Беокњига
redakcija@beoknjiga.rs
Беополис
Беосинг
office@beosing.com, beosing@gmail.com
Бесна кобила
БИГЗ
bigz@bigz-publishing.co.rs
Боокбридге
bookbridge@bookbridge.rs
Бооксторе Евро-Гиунти
novica@evro-giunti.com, redakcija@evro-giunti.com, milosavljevic.mila@evro-giunti.com, sanja@evro-giunti.com, gordana@evro-giunti.com, svetlana@evro-giunti.com
Вега медиа
roman@vegamedia.rs, tatjana@vegamedia.rs
Вулкан
info@knjizare-vulkan.rs, sremska@knjizare-vulkan.rs, usce@knjizare-vulkan.rs, deltacity@knjizare-vulkan.rs, mercator-bg@knjizare-vulkan.rs, vulkan.citystore@gmail.com, mercator-ns@knjizare-vulkan.rs, mercator-ni2@knjizare-vulkan.rs, pancevo@knjizare-vulkan.rs, mercator-kg@knjizare-vulkan.rs, mercator-sa@knjizare-vulkan.rs, mercator-ca@knjizare-vulkan.rs, novi.sad@knjizare-vulkan.rs, uzice@knjizare-vulkan.rs, zemun@knjizare-vulkan.rs
Глосаријум
glosarijum@glosarijum.com, zamac@glosarijum.com
Грађевинска књига
stana.gk@stylos.rs, nebojsa.gk@stylos.rs, milica.gk@stylos.rs, nebojsa.gk@stylos.rs
Дата статус
 info@datastatus.rs
Делфи књижаре
podrska@delfi.rs
Дерета
office@dereta.rs, knez@dereta.rs, brdo@dereta.rs, dijana@dereta.rs,
Дидакта
office@didakta.co.rs
Добра књига
mgorkog@dobra-knjiga.com, info@dobra-knjiga.com
Еверест медиа
znaksagite@yahoo.com
Евро-Гиунти
novica@evro-giunti.com, redakcija@evro-giunti.com, milosavljevic.mila@evro-giunti.com, sanja@evro-giunti.com, gordana@evro-giunti.com, svetlana@evro-giunti.com
Езотерија

Енко боок
Змај
itpzmaj@eunet.rs
Интерсистем

Јоин ин
info@joinin.rs
ЈРЈ
office@jrjmojizdavac.com
Карпос
dubravka@karposbooks.com
Клетт
office@klett.rs
Компјутер библиотека

Компјутер боок

Корнет
our.kornet@gmail.com, narucivanje@kornet.rs
Лагуна
info@laguna.rs
Легенда К. Д.
legenda@eunet.rs
Лео комерц
info@leo.rs
Микро књига

Младинска књига
office@mladinska.rs
ННК Интернационал
i.p.nnki@eunet.rs
Нота
notaknjazevac@open.telekom.rs
Одисеја
odiseja@sezampro.rs
Паладин

Пан књига
office@panknjiga.com
Порталибрис
portalibris@cet.co.rs
Прометеј
Профил књига
profil@profil-knjiga.rs
Психополис институт
psihopolis@nscable.net, psihopolis-ta@nscable.net
Пчелица
office@pcelica.rs
Сезам боок
prodaja@sezambook.rs
Српска књижевна задруга
skz@beotel.rs
Стилос Арт
stylos-art@stylos.rs, redakcija@stylos.rs
Танеси
 tanesi.books@gmail.com
Тардис

ТСБ Бечкерек
tsb@sbb.rs, office.tsb@gmail.com
Удружење издавача и књижара Војводине
Укронија
ukronija@gmail.com
Утопија
utopijabg@gmail.com
Феникс Либрис
office@feniks-libris.com
Хеликс
knjige@heliks.rs
Хеспериа
hesperiaedu@eunet.rs; h.edu@eunet.rs
ЦЕТ
knjige@cet.rs, programi@cet.rs, redakcija@cet.rs, cetskola@cet.rs
Чаробна књига
carobnaknjiga@carobnaknjiga.rs, redakcija@carobnaknjiga.rs, marketing@carobnaknjiga.rs, gordana.fiket.dj@carobnaknjiga.rs