Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-08-23

Прилози за доследно поштовање члана 10 Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма


Сведоци смо честог кршења закона у вези коришћења службеног писма. Имајући у виду разне дилеме у овом прилогу ћемо покушати да истражимо неке аспекте непримењивања службеног писма односно ћирилице у Републици Србији (члан 10 Устава Републике Србије и Законa о службеној употреби језика и писма).
Овај прилог обухвата следеће целине:
 • Ко је обавезан да користи службени језик и писмо? 
 • Када се користи службени језик и писмо?
 • Ко врши надзор над применом службеног језика и писма?
 • Казне предвиђене за непоштовање Закона о службеној употреби језика и писма
 • Практичне препоруке за заштиту службеног језика и писма 
 • Делимичан списак ситуација у којима се јавља потреба за заштиту употребе службеног језика и писма
 • Ресурси
Цитирани делови закона су наглашени коришћењем разних техника наглашавања текста да би се олакшало коришћење овог прилога.

Ко је обавезан да користи службени језик и писмо?


Напомињемо да су законски текстови који су коришћени преузети са сајта Правно информационог система Републике Србије (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs) односно реч је о пречишћеним текстовима закона.

Према члану 2. Закона о службеној употреби језика и писма (даље ЗСУЈП) (видети линк ка пречишћеном тексту Закона).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: 
 • државних органа, 
 • органа аутономних покрајина, 
 • градова и општина (у даљем тексту: органи), 
 • установа, 
 • предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења).
Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду 
 • јавних предузећа и 
 • јавних служби, као и 
 • у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Ако консултујемо Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја члан 3. (даље ЗСПИЈЗ) видети линк ка пречишћеном тексту)
Орган јавне власти (у даљем тексту: орган власти) у смислу овог закона јесте:

 1) државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, као и организација којој је поверено вршење јавних овлашћења (у даљем тексту: државни орган);

 2) правно лице које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу државни орган.
видећемо да су органи јавне власти у обавези да користе службени језик и службено писмо.
Најпотпунији кaтaлoг oргaнa jaвнe влaсти у смислу Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja је на линку. У овом каталогу органи јавне власти (више од 10 хиљада) су разврстани у следеће категорије.
1. РEПУБЛИЧКИ OРГAНИ
2. JAВНA ПРEДУЗEЋA И ДРУГA ПРAВНA ЛИЦA СA ВEЋИНСКИМ ДРЖAВНИМ КAПИТAЛOМ ИЛИ СA JAВНИМ OВЛAШЋEЊИМA
3. УПРAВНИ OКРУЗИ
4. УСТAНOВE И ДРУГE JAВНE СЛУЖБE
4.1. Устaнoвe oбрaзoвaњa
4.2. Устaнoвe и другe jaвнe службe сoциjaлнe зaштитe
4.3. Устaнoвe и другe jaвнe службe у oблaсти здрaвљa људи
4.4. Устaнoвe у oблaсти прaвoсуђa
4.5. Устaнoвe у oблaсти приврeдe, пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe
4.6. Устaнoвe у oблaсти нaукe, културe и инфoрмисaњa чиjи je држaвa oснивaч или их држaвa финaнсирa
4.7. Устaнoвe у oблaсти oдбрaнe
5. ПРAВOСУДНИ OРГAНИ
6. ПOКРAJИНСКИ И ЛOКAЛНИ OРГAНИ ВЛAСТИ
7. ГРAДOВИ И ГРAДСКE OПШТИНE
8. OПШТИНE У СРБИJИ
Треба приметити да овде нису увршћене друге организације кад врше послове утврђене ЗСУЈП као што су комунална предузећа.

Када се користи службени језик и писмо?

 Члановима од 3. до 7. одређене су ситуације када се користи службени језик и службено писмо (ћирилица)


Члан 3.


Службеном употребом језика и писама сматра се нарочито употреба језика и писама у:

1) усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима;

2) вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дужности и одговорности грађана;

3) вођењу прописаних евиденција од стране општинских органа и организација које врше јавна овлашћења на територији општине (у даљем тексту: евиденције);

4) издавању јавних исправа, као и других исправа које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана;

5) остваривању права, дужности и одговорности радника из рада или по основу рада.

Службеном употребом језика и писама сматра се и употреба језика и писама при: исписивању назива места и других географских назива, назива тргова и улица, назива органа, организација и фирми, објављивању јавних позива, обавештења и упозорења за јавност, као и при исписивању других јавних натписа.


Члан 4.


Орган, организација и други субјект може свој назив, фирму или други јавни натпис да испише, поред ћириличког, и латиничким писмом.

У фирми предузећа, установе и другог правног лица, односно радње или другог облика обављања делатности део који се користи као знак може се исписивати само латиничким писмом.


Члан 5.


Саобраћајни знаци и путни правци на међународним и магистралним путевима, називи места и други географски називи исписују се ћириличким и латиничким писмом.

Саобраћајни знаци и путни правци на другим путевима, називи улица и тргова и други јавни натписи могу се, поред ћириличког, исписивати и латиничким писмом.


Члан 6.


Свако има право да у поступку пред органом, односно организацијом која у вршењу јавних овлашћења решава о његовом праву и дужности да употребљава свој језик и да се у том поступку упознаје са чињеницама на свом језику.


Члан 7.


У службеној употреби текст на језицимa и писмима националних мањина* (у даљем тексту: језици националних мањина*) исписује се после текста на српском језику испод или десно од њега, истим обликом и величином слова.

Ако је више језика националних мањина* у службеној употреби, текст на тим језицима исписује се после српског језика по азбучном реду.

Брисан је ранији став 3. (види члан 2. Закона – 30/2010-141). 

*Службени гласник РС, број 30/2010 
Као што можемо приметити мали је број ситуација у пракси у комуникацији са органима јавне власти где они нису у обавези да користе службени језик и писмо.

Ко врши надзор над применом службеног језика и писма

  Чланом 22. одређено је ко врши надзор на применом ЗУСЈП 
Члан 22.
Надзор над спровођењем одредаба овог закона врше, у оквиру свог делокруга, министарства надлежна за послове у области управе, саобраћаја, урбанизма и стамбено-комуналних послова, просвете, културе и здравства.
Овим чланом у пракси је одређено коме можемо да се жалимо односно да упутимо захтев за заштиту Закона о службеној употреби језика и писма (да покренемо управни поступак за заштиту законитости). Удружења за заштиту ћирилице и грађани овим чланом закона имају законску основу за покретање управног поступка заштите коришћења службеног језика и писма.

Казне предвиђене за непоштовање Закона о службеној употреби језика и писма

Многи сматрају да непримењивање Закона о службеној употреби језика и писма нису предвиђене што није тачно. Сама чињеница да је неки акт, потврда, или било који документ који мора да буде на службеном језику и писму може (и треба) да буде проглашен незаконитим односно да не производи правно дејство је довољна казна. За запосленог у органима јавне власти пријем или издавање потврде, акта, или било ког документа који је незаконит је тежа повреда радне обавезе и самим тим последице могу да буду веома тешке (отказ уговора о раду).
Увидом у пречишћен текст закона о службеној употреби језика и писма видимо да казнене одредбе постоје односно оне бројним изменама ЗУСЈП нису укидане. Оне гласе:

Члан 23.
Новчаном казном од 20.000 до 1.000.000 динара* казниће се за привредни преступ организација овлашћена за постављање саобраћајних знакова и назива места која поступи супротно члану 19. овог закона.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у организацији из става 1. овог члана новчаном казном од 4.000 до 70.000 динара*.
*Службени гласник РС, број 101/2005
Члан 24.
Новчаном казном од 20.000 до 1.000.000 динара* казниће се за привредни преступ предузеће, установа или друго правно лице које истакне, односно испише фирму противно одредбама члана 20. овог закона.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 4.000 до 70.000 динара*.
*Службени гласник РС, број 101/2005
Члан 25.
Новчаном казном од 10.000 до 250.000 динара* казниће се за прекршај власник радње која нема својство правног лица ако испише, односно истакне фирму супротно одредби члана 20. овог закона.
*Службени гласник РС, број 101/2005
Члан 26.
Новчаном казном од 1.000 до 25.000 динара* казниће се за прекршај одговорно лице у органу, односно организацији која врши јавна овлашћења ако назив органа односно организације испише супротно одредбама члана 19. овог закона.
*Службени гласник РС, број 101/2005

Практичне препоруке за заштиту службеног језика и писма

На бази реченог могу да се дају неке практичне препоруке везане за заштиту службеног језика и писма.
Сваки грађанин може (и треба) да по сазнању о кршењу одредби било ког закона обавести надлежни орган. То је грађанска дужност и обавеза. Разлози због чега неко крши закон не треба да га много интересују.
Стога када примети да је прекршен Закон о службеној употреби језика и писма нека направи фотографију (доказ о учињеном делу кршења закона) и нека обавести надлежни орган. Пошто је чланом 22 ЗСУЈП прописано да су то надлежна министарства онда се њима обраћа. Може и органима локалне самоуправе (не може да шкоди) али ЗУСЈП прописује да су за његову примену надлежна министарства. Тиме се покреће управни поступак и у одређеном року министарство је дужно да одговори. 
Чланови Владе Србије су положили заклетву сагласно члану 16. Закона о Влади која гласи


„Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.”
те се надамо да ће се понашати у складу са заклетвом и да ће поштовати Устав Републике Србије и законе.

Један могући модел  обраћања надлежном министарству је следећи:
Министарство __________________________
Улица и број
ПТТ број и место седишта


Захтев за заштиту Закона о службеној употреби језика и писма у вези _______________


На основу члана 22. Закона о службеној употреби језика и писма („Службени гласник РС”, бр. 45 од 27. јула 1991, 53. од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од 20. јула 1994 - др. закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 30 од 7. маја 2010.) молим наведени наслов да омогући примену службеног писма односно ћирилице сагласно Закону о употреби службеног језика и писма у вези следећег:
<Што потпуније описати ситуацију непримењивања службеног писма од стране органа јавне власти уз навођење његовог пуног назива, адресе, телефона, адресе епоште, сајта и слично (ако је тај податак доступан).>

Као доказ да је дошло до кршења Закона о службеној употреби језика и писма прилажем

<копија документа, фотографија и слично>
Очекујем да предузмете све законом предвиђене мере да се заштити јавни интерес у примени Закона о службеној употреби језика и писма. Замолио бих вас да ме благовремено обавестите о предузетим радњама.

Срдачан поздрав,

Име и презиме
Адреса
Телефон
Потписани допис треба послати препорученом поштом на адресу надлежног министарства или предати на писарници. Тиме је покренут управни поступак за заштиту јавног интереса поштовања Закона о службеној употреби језика и писма.
Што се тиче  рокова за добијање решења у овој управној ствари Закон о општем управном поступку каже


4. Рок за издавање решења 
Члан 208.
(1) Кад се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности ако је то у интересу странке, а пре доношења решења није потребно спроводити посебан испитни поступак, нити постоје други разлози због којих се не може донети решење без одлагања (решавање претходног питања и др.), орган је дужан да донесе решење и достави га странци што пре, а најдоцније у року од једног месеца од дана предаје уредног захтева, односно од дана покретања поступка по службеној дужности, ако посебним законом није одређен краћи рок. У осталим случајевима, кад се поступак покреће поводом захтева странке, односно по службеној дужности, ако је то у интересу странке, орган је дужан да донесе решење и достави га странци најдоцније у року од два месеца, ако посебним законом није одређен краћи рок.
(2) Ако орган против чијег је решења допуштена жалба не донесе решење и не достави га странци у прописаном року, странка има право на жалбу као да је њен захтев одбијен. Ако жалба није допуштена, странка може непосредно покренути управни спор *.
  *Службени гласник РС, број 30/2010
Код неких министарстава у вези ових захтева стратегија је ћутање (ћутање администрације)  јер сматрају да се тиме стање не мења. То нервира људе али постоји начин да се добије одговор у вези наведене ствари а то је покретање управног спора.
Одговор на наведени захтев је управни акт. У вези реченог Закон о управним споровима (даље ЗУС) каже
Одређење управног акта
Члан 4.
Управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа, решава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге странке у управној ствари.
Одређење управне ствари
Члан 5.
Управна ствар, у смислу овог закона, јесте појединачна неспорна ситуација од јавног интереса у којој непосредно из правних прописа произилази потреба да се будуће понашање странке ауторитативно правно одреди.
Одређење надлежног органа
Члан 6.
Надлежним органом, у смислу овог закона, сматрају се државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, привредна друштва, јавна и друга предузећа, установе, организације и појединци, као и посебни органи, када у вршењу јавних овлашћења решавају у управним стварима.
Обавезност правноснажних пресуда
Члан 7.
Пресуда донета у управом спору је обавезујућа.
Против пресуде донете у управном спору не може се изјавити жалба (правноснажна пресуда).
Управни спор решава Управни суд (члан 8 ЗУС-а). Странке у управном спору јесу тужилац, тужени и заинтересовано лице (члан 10. ЗУС-а). Тужилац у управном спору може да буде физичко, правно или друго лице, ако сматра да му је управним актом повређено неко право или на закону засновани интерес (члан 11. ЗУС-а). Управни спор може се покренути и када надлежни орган о захтеву, односно жалби странке није донео управни акт, под условима предвиђеним овим законом (члан 15. ЗУС-а) (ћутање управе).
Управни спор покреће се тужбом (члан 17. ЗУС-а). Рокови за подношење тужбе су уређени чланом 18 и 19. ЗУС-а
Општи рок за подношење тужбе
Члан 18.
Тужба се подноси у року од 30 дана од дана достављања управног акта странци која је подноси или у законом прописаном краћем року.
Рок из става 1. овог члана важи и за орган овлашћен за подношење тужбе, ако му је управни акт достављен.
Ако органу овлашћеном за подношење тужбе, односно заинтересованом лицу није достављен управни акт, орган, односно заинтересовано лице може поднети тужбу, у року од 60 дана од дана достављања управног акта странци.
Рок за подношење тужбе због ћутања управе
Члан 19.
Ако другостепени орган, у року од 60 дана од дана пријема жалбе или у законом одређеном краћем року, није донео решење по жалби странке против првостепеног решења, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву странке поднетом другостепеном органу, странка по истеку тога рока може поднети тужбу због недоношења захтеваног акта.
Ако првостепени орган по захтеву странке није у року предвиђеном законом којим се уређује општи управни поступак, донео решење против којег није дозвољена жалба, а не донесе га ни у даљем року од седам дана по накнадном захтеву странке, странка по истеку тога рока може поднети тужбу због недоношења захтеваног акта.
У вези свега реченог, ако сте у могућности, најбоље је ангажовати адвоката.

Делимичан списак ситуација у којима се јавља потреба за заштиту употребе службеног језика и писма

 • Документи у општењу органа и организација међусобно и са странкама
 • Евиденције које воде органи и организације са јавним овлашћењима
 • Документи у вођењу поступка за остваривање и заштиту права, дужности и одговорности грађана
 • Јавне исправе, као и друге исправе које су од интереса за остваривање законом утврђених права грађана
 • Документа у остваривању права, дужности и одговорности радника из рада или по основу рада
 • Рачуни и други документи комуналних предузећа  јер они врше поверено јавно овлашћење сагласно члану 137 Устава  Републике Србије.
Доказ за кршење одредби Закона о службеној употреби језика и писма у наведеним ситуацијама је фотокопија документа.
 • Називи места и других географских назива, називи тргова и улица, називи органа, организација и фирми, објављени јавни позиви, обавештења и упозорења за јавност, као и исписани други јавни натписи.
 • Саобраћајни знаци и путни правци на међународним и магистралним путевима, називи места и други географски називи 
У овом случају доказ је фотографија наведених натписа, назива, обавештења и упозорења за јавност.

Такође треба приметити да су ситуације везане за јавне набавке, пријем у радни однос у органу или организацији која је обавезна да користи службени језик и писмо, упис у школу или на факултет, остваривање било којег права у органу или организацији које је обавезна да користи службени језик и писмо довољан разлог за жалбу (документи на латиници без овереног службеног преписа на ћирилици не смеју да буду разматрани од стране органа и организација на које се односи ЗСУЈП).
Такође вреди приметити и да корисници средстава по основу јавних конкурса имају обавезу да у реализацији пројеката користе службени језик и службено писмо у супротном реч је о ненаменском трошењу средстава са одговарајућим последицама.

Неке ситуације које можемо замислити

 • Сада можемо замислити ситуацију где ученици у школама фотографишу табле на часу са називима наставних јединица, огласне табле у школи, натписе у школи и слично да би доставили доказе да се крши ЗУСЈП својим родитељима који ће покренути поступак незаконитости у раду школе коју њихово дете похађа.
 • Такође можемо замислити како ученици процењују да ли су други ученици доставили своје радове на ћирилици (домаћи задаци на пример), да ли је писмени рад на ћирилици, да ли је презентација на ћирилици, да ли је наставник упозорио ученика да текст који приликом одговарања пише на табли мора да буде на ћирилици.
 • Такође можемо замислити амфитеатар где студенти фотографишу табле, факултете где студенти фотографишу огласне табле, обрасце и натписе да би покренули поступке за заштиту ЗСУЈП.
 • Можемо замислити домове здравља, геронтолошке центре, центре за социјални рад, установе културе, итд. где странке фотокопирају обрасце, потврде, изводе из евиденција, натписе ради покретања поступка за заштиту ЗУСЈП.
 • Можемо замислити и поступке за заштиту ЗУСЈП у случају семинарских радова, дипломских радова, мастер радова, докторских дисертација пошто њихово публиковање на латиници није законит.
 • Нормално је очекивати прављење снимака екрана сајтова грешних установа које нису чуле да је ћирилица службено писмо у Србији.
 • ИТД.

Ресурси

Министарства Владе републике Србије

 •  Министарство финансија
  Београд, Кнеза Милоша 20
  тел: 3642-862; факс: 3618-961
  www.mfin.gov.rs
  press@mfin.gov.rs

  Министарство привреде
  Београд, Кнеза Милоша 20
  тел: 3642-600; факс: 3642-705
  www.privreda.gov.rs
  press@privreda.gov.rs

  Министарство пољопривреде и заштите животне средине
  Београд, Немањина 22-26
  тел: 260-79-60, 3612-197; факс: 260-79-61
  www.mpt.gov.rs
  office@minpolj.gov.rs

  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
  Београд, Немањина 22–26
  тел: 3614-652; факс: 3616- 521
  www.mgsi.gov.rs
  pr@ms.gov.rs

  Министарство рударства и енергетике
  Београд, Немањина 22-26
  тел: 011/3604-403; факс: 011/3616-603
  www.merz.gov.rs
  kabinet@mrе.gov.rs

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација
  Београд, Булевар Михајла Пупина 2
  тел: 3113-432; факс: 3114-650
  www.mtt.gov.rs
  kabinet@mtt.gov.rs

  Министарство правде
  Београд, Немањина 22–26
  тел/факс: 785-8000
  www.mpravde.gov.rs
  kontakt@mpravde.gov.rs

  Министарство државне управе и локалне самоуправе
  Београд, Влајковићева 10/ Бирчанинова 6
  тел: 362-0149, 333-4125, 361-3654
  www.mduls.gov.rs
  jparezanovic@gov.rs

  Министарство унутрашњих послова
  Београд, Булевар Михајла Пупина 2
  тел: 306-2000 локал: 2601
  www.mup.gov.rs
  info@mup.gov.rs

  Министарство одбране
  Београд, Бирчанинова 5
  тел: 3006-311; факс: 3006-062
  www.mod.gov.rs
  info@mod.gov.rs

  Министарство спољних послова
  Београд, Кнеза Милоша 24-26
  тел: 306-8000, 3616-333; факс: 3618-366
  www.mfa.gov.rs
  mfa@mfa.rs

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Београд, Немањина 22–26
  тел: 3616-489; факс: 3616-491
  www.mpn.gov.rs
  kabinet@mpn.gov.rs

  Министарство здравља
  Београд, Немањина 22–26
  тел: 3616-251, 3614-890; факс: 2656-548
  www.zdravlje.gov.rs
  kabinet@zdravlje.gov.rs

  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
  Београд, Немањина 22-26
  тел: 3038-661
  www.minrzs.gov.rs
  press@minrzs.gov.rs

  Министарство омладине и спорта
  Београд, Булевар Михајла Пупина 2
  тел: 3130-912, 3117-099; факс: 3130-915
  www.mos.gov.rs
  sekretarijat@mos.gov.rs

  Министарство културе и информисања
  Београд, Влајковићева 3
  тел/факс: 3398-172, 3398-811
  www.kultura.gov.rs
  kabinet@kultura.gov.rs

Одговор и дописи ПВВ ДОО у вези коришћења ћирилице на рачунима (Да ли је државна политика Републике Србије дискриминација сопствених грађана по основу неупотребе службеног писма? (Само се питамо))

Добили смо од сарадника одговор на допис који је упућен предузећу ПВВ (ПОРР-ВЕРНЕР&ВЕБЕР) у вези употребе ћирилице на рачунима на које је ово предузеће за пружање комуналних услуга одношења смећа обавезно на бази повереног јавног овлашћења сагласно члану 137 Устава  Републике Србије.
Наглашавамо да је предузеће ПВВ (ПОРР-ВЕРНЕР&ВЕБЕР) изјавило да је упознато са одредбама Устава и Закона о употреби службеног језика и писма али 8 година после ступања Устава на снагу немају финансијских и организационих могућности да одредбе члана 10 Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма примене што говори о њиховој озбиљности и намери да поштују правни поредак Републике Србије. Надлежни органи локалне самоуправе (у конкретном случају Град Јагодина и Општина Смедеревска Паланка) не налазе за сходно да реагују на очигледну дискриминацију грађана због непоштовања Устава и закона мада су им поверили послове пружања комуналних услуга. 
Да ли је државна политика Републике Србије дискриминација сопствених грађана по основу неупотребе службеног писма? (Само се питамо)
Да ли смо зарад благостања страних инвеститора спремни да се одрекнемо и Устава и закона? (Да ли је то вредност ЕУ или захтев?)
Одговор је на допис  предузећу ПОРР-ВЕРНЕР&ВЕБЕР-ЈАГОДИНА а дописи којима се тражи изјашњавање су упућени предузећу ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА али је садржина дописа слична (осим адреса на које су дописи послати).
Ови дописи могу да се искористе као модели писама и другим комуналним предузећима која не користе ћирилицу. 

ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
(мат. број : 20078995, ПИБ: 104087707)
Олге Милошевић 11
11420 Смедеревска Паланка
На руке заступницима 
Heino Andreas Wörner (Број пасоша: 617822625, Држава издавања: Немачка)
Ненад Антић (Јмбг/Лични број: 2706975722217)
Мирослав Антић (Јмбг/Лични број: 1206952722213)
Johannes Benedikt Haslinger (Број пасоша: 850505002, Држава издавања: Немачка)

Предмет: Жалба на рачуне које добијам и који су нејасни и незаконити

Зовем се ______________ и корисник сам услуга ваше фирме у Смедеревској Паланци са шифром корисника _________.
Дуже времена добијам од ваше фирме  неке папире који су ми нејасни јер су на латиници.
Због реченог као грађанин Србије сматрам да сам дискриминисан по основу неупотребе службеног језика и писма сагласно Уставу Републике Србије и Закону о употреби службених језика и писма у Републике Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10).
Наиме ваше предузеће ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (у даљем тексту: предузеће  ПВВ) са повереним јавним овлашћењем (сагласно Уговору о поверавању комуналне делатности сакупљања, одвоза и одлагања комуналног чврстог отпада  за општину Смедеревска Паланка заведеним под бројем 352-27/2010-01 дана 26.4.2010. у Општини Смедеревска Паланка) од стране Општине Смедеревска Паланка  пружа комуналне услуге супротно Уставу Републике Србије (члан 10 Устава) и  Закону о употреби службених језика и писма у Србији достављајући рачуне и друге исправе на латиничном писму.
Предузеће  ПВВ пружа комуналне услуге на бази јавног овлашћења које му је издао орган локалне самоуправе. Сагласно Закону о комуналним делатностима делатност предузећа  ПВВ је у надлежности  јединице локалне самоуправе односно делатност предузећа  ПВВ је поверено јавно овлашћење локалне самоуправе (сагласно члану 137 Устава  Републике Србије). Из реченог произилази да предузеће  ПВВ мора да поштује и извршава поверено јавно овлашћење у складу са законима којима је регулисано вршење повереног јавног овлашћења.
Чланом 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) цитирамСлужбеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина (у даљем тексту: органи), установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења). Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.“ одређено је да вршилац јавних овлашћења дужан да користи службени језик и писмо Републике Србије односно српски језик и ћирилично писмо сагласно члану 1 ставови 1 и 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) који цитирани гласе  
У Републици Србији у службеној је употреби српски језик. У Републици Србији у службеној је употреби ћириличко писмо, а латинично писмо на начин утврђен овим законом.“

Имајући у виду речено тражим да ми доставите рачуне на ћириличном писму да бих могао да измирим своје обавезе. Обавезе се формирају по уручењу законите исправе-рачуна односно у овом случају пошто вршите поверено јавно овлашћење иста мора да буде на ћирилици.
Пошто ниједном нисам добио рачун на ћирилици обавеза за комуналне услуге код вашег предузећа још није формирана.

Срдачан поздрав,
У Смедеревској Паланци
7.8.2014.


Допис локалној самоуправи је следећи:


Општина Смедеревска Паланка
Вука Караџића 25
11420 Смедеревска Паланка

Предмет: Жалба на рачуне које добијам и који су нејасни и незаконити

Поштована господо,

Зовем се _________ и корисник сам услуга предузећа ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (мат. број : 20078995, ПИБ: 104087707)  под бројем/шифром _______.
Дуже времена добијам од фирме  ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА неке папире који су ми нејасни јер су на латиници која није службено писмо у Републици Србији.
Као грађанин Републике Србије сматрам да сам дискриминисан по основу неупотребе службеног језика и писма сагласно Уставу Републике Србије и Закону о употреби службених језика и писма у Републике Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10).
Наиме, предузеће ПВВ ДОО НИШ ОГРАНАК СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (у даљем тексту: предузеће  ПВВ) са повереним јавним овлашћењем од стране Општине Смедеревска Паланка (сагласно Уговору о поверавању комуналне делатности сакупљања, одвоза и одлагања комуналног чврстог отпада  за општину Смедеревска Паланка заведеним под бројем 352-27/2010-01 дана 26.4.2010. у Општини Смедеревска Паланка) пружа комуналне услуге супротно Уставу Републике Србије (члан 10 Устава) и  Закону о употреби службених језика и писма у Србији достављајући рачуне и друге исправе на латиничном писму.
Предузеће  ПВВ пружа комуналне услуге на бази јавног овлашћења које му је издао орган локалне самоуправе. Сагласно Закону о комуналним делатностима делатност предузећа  ПВВ је у надлежности  јединице локалне самоуправе односно делатност предузећа  ПВВ је поверено јавно овлашћење локалне самоуправе (сагласно члану 137 Устава  Републике Србије). Из реченог произилази да предузеће  ПВВ мора да поштује и извршава поверено јавно овлашћење у складу са законима којима је регулисано вршење повереног јавног овлашћења.
Чланом 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) цитирамСлужбеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се употреба језика и писама у раду: државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина (у даљем тексту: органи), установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења (у даљем тексту: организације које врше јавна овлашћења). Службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра се и употреба језика и писама у раду јавних предузећа и јавних служби, као и у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.“ одређено је да вршилац јавних овлашћења дужан да користи службени језик и писмо Републике Србије односно српски језик и ћирилично писмо сагласно члану 1 ставови 1 и 2 Закона о употреби службених језика и писма у Србији ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10) који цитирани гласе  
У Републици Србији у службеној је употреби српски језик. У Републици Србији у службеној је употреби ћириличко писмо, а латинично писмо на начин утврђен овим законом.“

Имајући у виду речено тражим да ми Општина Смедеревска Паланка омогући да ми предузеће ПВВ доставља законите рачуне на ћириличном писму да бих могао да измирим своје обавезе. Обавезе се формирају по уручењу законите исправе-рачуна односно у овом случају пошто је реч о повереном јавном овлашћењу иста мора да буде на ћирилици.
Пошто ниједном нисам добио рачун на ћирилици обавеза за комуналне услуге код овог предузећа још није формирана.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци
7.8.2014.


 

 

2014-08-08

Реакција Српског удружења "Ћирилица" на препоруку декана Фармацеутског факултета одељење у Новом Саду Европског универзитета из Београда да се не користи ћирилица

Српско удружење "Ћирилица" је реаговало препоруку декана Фармацеутског факултета одељење у Новом Саду Европског универзитета  из Београда да се не користи ћирилица према информацији из медија (видети)

Поштовани господине Стојановићу,
Обраћамо Вам се у име Српског Удружења Ћирилица Београд чији је председник Добрица Ерић песник.
Наиме путем широке мреже наших чланова, а посебно оних из Новог Сада где имамо повереништво "Српска Атина" као и преко средстава информисања, сазнали смо за препоруку или можда наређење коју сте упутили студентима који студирају на Европском Универзитету односно на Фармацеутском Факултету у Новом Саду.
Пишемо Вам, а не можемо да се начудимо да ли човек који ради на тако престижном Универзитету може да греши по питању Устава и члана 10 истог када су у питању језик и писмо истог или је пак препорука сачињена у некој од комшијских козметичких реторти. Не замерите нам, али морамо да Вас информишемо да је основно Уставно право сваког грађанина ове земље је да говори и пише српским језиком и ћириличним писмом па се надамо да ћете нашу препоруку прихватити. Наравно ми знамо да приватни универзитети немају обавезу да пишу ћирилицом, али не заборавите да ће сигурно бар неколико студената доброг калибра и доброг кова чија националност није Србија, то је земља у којој сви живимо, него српска, да Вас упитају зашто им кршите основна Уставна права или их можда малтретирате или шиканирате, а тако се звао некада мобинг како се то сада "модерно" каже.
За крај морамо да Вам кажемо да после књигоцида у Хрватској
http://www.jutarnji.hr/ante-lesaja--devedesetih-smo-unistili-2-8-milijuna--nepocudnih--knjiga/1040727/
http://www.slobodnaevropa.org/content/knjigocid-u-hrvatskoj-hronika-sramnog-vremena/25129713.html
као и чекићања ћирилице која се збива у тој земљи (тамо је скупљено 600.000 потписа за укидање Вашег и нашег прадедовног писма), а и оваквих случајева код нас, људи полако почињу да схватају о чему се ради и лагано се буде из вековног сна из сна у који су нас у најбољој намери уљуљкали баш ти прадедови надајући се да ће нам европске ципеле донети добро, а да ћемо заборављајући блато опанака живети боље. Као што видите те исте ципеле нису скројене за паорске ноге и у њима се не може у сељачки кал тај исти који су вероватно на Мачковом Камену док су га ослобађали газили и носили на својим опанцима многи наши Стојановићи из Гвозденог Пука.

Живи нам били господине Стојановићу. Надамо се да смо Вас бар мало вратили у прошлост коју ако не гледамо не можемо да досегнемо европске звездице.

С поштовањем
Председник Скупштине
Српског Удружења Ћирилица Београд
Љубинко Стојановић