Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-04-27

Борба за ћирилицу после формирања нове Владе Србије - Неке идеје за рад

У условима вакума у функционисању институција система због мартовских избора  није имало много смисла обраћати се институцијама са захтевимa о многочему па и о питањима везаним за поштовања уставне норме из члана 10 Устава Србије односно у вези Закона о службеној употреби језика и писма у Србији.
Пошто  је конституисана Народна скупштина Републике Србије,  донет Закон о министарствима и конституисана је Влада Републике Србије проблеми везани за функционисање институција су отклоњени и рационално је размислити о даљој стратегији борбе за очување ћирилице.
Чланови Владе Србије су положили заклетву сагласно члану 16. Закона о Влади која гласи
„Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.”
У доброј вери да заклетва обавезује министре да се доследно поштује очекујемо да се нови министри са председником Владе Србије понашају у складу са заклетвом.
У претходним постовима на овом блогу идентификован је одређен број институција и установа које не поштују Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма (видети линкове на крају овог поста).
Питање поштовања члана 10 Устава Републике Србије Влада Србије може да се реши прилично једноставно једним љубазним дописом Владе Републике Србије  свим органима јавне власти. Пример дописа је следећи

На руке руководиоцима органа јавне власти 
Поштовани,

Увидом у сајтове и документе бројних органа јавне власти у Републици Србији утврђено је да један број њих не поштује члан 10 Устава Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма односно не користи ћирилицу.
Тиме је рад тих органа јавне власти и корисника јавних средстава незаконит те вам налажемо да проверите да ли је рад вашег органа јавне власти усклађен са чланом 10 Устава Републике Србије односно са Законом о службеној употреби језика и писма. Уколико има неусклађености у раду вашег органа са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма молимо вас да у року од недељу дана извршите усклађивање.
По истеку овог рока свим органима јавне власти који нису усагласили свој рад са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма биће  обустављени сви трансфери из буџета Републике Србије и органа локалне самоуправе док наведени недостатак не отклоне.
У кaтeгoриjу oргaна jaвнe влaсти спaдajу:
1) држaвни oргaни, oргaни тeритoриjaлнe aутoнoмиje, oргaни лoкaлнe сaмoупрaвe, oргaнизaциje кojимa je пoвeрeнo вршeњe jaвних oвлaшћeњa (држaвни oргaн у ширeм смислу);
2) прaвнa лицa кoja oснивa или финaнсирa у цeлини, oднoснo у прeтeжнoм дeлу нeки oд држaвних oргaнa из тaчкe 1).
Молимо Вас да нас у остављеном року писмено обавестите да је рад Вашег органа јавне власти усклађен са чланом 10 Устава Републике Србије и Законом о службеној употреби језика и писма. Недостављање писане изјаве тумачићемо као неусклађеност рада вашег органа јавне власти са чланом 10 Устава Републике Србије односно Законом о службеној употреби језика и писма.
Срдачан поздрав,

______________________
Ово је једноставан тест за Владу Републике Србије да ли стварно мисли да се држи заклетве. Досадашње Владе нису имале намеру да поштују заклетву јер још увек има органа јавне власти који не поштују Устав Републике Србије. Надајмо се да ће грађани Србије сада имати више среће.
Пошто су на челу једног броја министарстава нови људи а премијер је упутио јавни позив да се институцијама Републике Србије, међу које спадају и министарства, помогне у раду, имајући у виду прокламовану жељу  да се доследно поштује и Устав и закони Републике Србије, да се спрече нерационалности у функционисању институција и јавних предузећа као и жељу да се постигну највиши стандарди у поштовању људских права дајемо неке предлоге везане за поштовање члана 10 Устава Републике Србије и Закона о службеној употреби  језика и писма које је релативно лако реализовати. Веома је важно да што већи број грађана реагује јер тиме показујемо да нам је стало до ћирилице (и не само ћирилице). Речено може да се примени и за друге области нашег интересовања.
Предлоге у вези реченог поделићемо на неколико области:
 • Иницијативе да се унесу измене у већ донетим законима са становишта поштовања члана 10 Устава 
 • Пажљиво пратити законодавне активности министарстава јер је најављено да се за кратко време донесе велики број закона због чега ће евентуалне јавне расправе бити кратке те морамо бити будни да пружимо помоћ Влади у циљу што квалитетнијих предлога  са становишта поштовања Устава и Закона о употреби службеног језика и писма
 • Интензивирати јавне кампање промоције значаја поштовања Устава а посебно члана 10 и Закона о службеној употреби језика и писма
 • Интензивирати указивање на установе/институције/организације које не поштују Устав Србије и Закон о службеној употреби језика и писма
 • Интензивирати активности на прикупљању података о установама/институцијама/организацијама које не поштују Устав и Закон о службеној употреби језика и писма

Иницијативе да се унесу измене у већ донетим законима са становишта поштовања члана 10 Устава 

Имајући у виду најављене законодавне активности нове Владе грађани и удружења која се залажу за поштовање Устава Србије и Закона о службеној употреби језика и писма односно ћирилице треба да за сваки закон који директно или индиректно неадекватно регулише употребу службеног језика и писма поднесу предлог за измену дотичног закона Влади Републике Србије као овлашћеном предлагачу измене закона. Такође могу да се искористе могућности које предвиђа устав Републике Србије а то је да право предлагања закона, других прописа и општих аката имају сваки народни посланик, Влада, скупштина аутономне покрајине или најмање 30.000 бирача.
Право предлагања закона
Члан 107.

Право предлагања закона, других прописа и општих аката имају сваки народни посланик, Влада, скупштина аутономне покрајине или најмање 30.000 бирача.
Заштитник грађана и Народна банка Србије имају право предлагања закона из своје надлежности.
Ову могућност треба искористити али не треба очекивати резултате брзо и лако.

Пажљиво пратити законодавне активности министарстава и Владе

Најављено је да се за кратко време донесе велики број закона због чега ће евентуалне јавне расправе бити кратке и због тога морамо бити будни да пружимо помоћ Влади давањем предлога у виду коментара нацрта и предлога закона и јавном кампањом промоције предложених измена са становишта примене члана 10 Устава републике Србије и Закона о службеној употреби језика и писма. Верујемо да ће Влада и министарства бити захвални на конструктивном доприносу јавности.

Интензивирати јавне кампање промоције значаја поштовања Устава а посебно члана 10 и Закона о службеној употреби језика и писма

Јавне кампање промоције значаја поштовања Устава и Закона о  употреби службеног језика и писма имају посебан значај јер скрећу пажњу јавности на установе/институције/организације које не поштују Устав и употребу службеног језика и писма. Непоштовање Устава и употребе службеног језика и писма има директне економске последице јер сваки натпис или документ који није у складу са Уставом и Законом о употребни службеног језика и писма је буџетски прекршај. Наиме, законима Републике Србије није дозвољено финансирање незаконитих активности из буџета Републике Србије и буџета локалних самоуправа. Тако имамо ситуацију да је израда сајта установе/институције/организације из јавних средстава (буџета) ненаменско трошење буџетских средстава и налогодавци финансирања незаконитих активност подлежу озбиљним санкцијама. Недопустиво је да се из буџета Републике Србије финансирају незаконите активности. 

Интензивирати указивање на установе/институције/организације које не поштују Устав Србије и Закон о службеној употреби језика и писма

На страницама овог блога указано је више пута на установе/институције/организације које брутално, без икаквог стида и срама, крше устав Републике Србије и Закон о употреби службеног језика и писма. Тај напор треба интензивирати додатним истраживањима и прављењем јавног регистра истих уз покретање поступка да промене своје понашање односно да се понашају у складу са одредбама Устава Републике Србије и Закона о употреби службеног језика и писма, односно да користе ћирилицу.

Целисходно је  обратити се надлежним министарствима и локалним самоуправама да предузму законом предвиђене мере против установа/институција/организација које се финансирају из буџета а ненаменски троше средства за незаконите активности као што су пројекти у којима је службено писмо латиница а не ћирилица, израду сајтова само на латиници, израду других писаних докумената, натписа и сличног искључиво на латиници супротно члану 10 Устава Републике Србије и закону о службеној употреби језика и писма.

Интензивирати активности на прикупљању података о установама/институцијама/организацијама које не поштују Устав и Закон о службеној употреби језика и писма

У вези са реченим важно је прикупити информације о установама/институцијама/организацијама које не поштују Устав и Закон о службеној употреби језика и писма јер је реално претпоставити када се тако брутално и без стида односе према Уставу и службеном језику и писму још су бруталнији у неким другим својим аспектима рада. Због тога треба од њих тражити додатне информације о њиховом раду сагласно   Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Предлажемо да се минимално траже следеће информације:
 • Информатор о раду
 • Статут установе/институције/организације
 • Правилници којима се уређује рад дотичне 
  установе/институције/организације
 • Финансијски извештаји за последње 3 године
 • Извештаји о раду у последње 3 године
 • Стратешки план развоја установе/институције/организације
 • Списак реализованих развојних пројеката финансираних из средстава домаћих и страних донатора и из буџета Републике Србије и/или локалне самоуправе
 • итд.
На бази ових информација можете поприлично добро упознати дотичну установу/институцију/организацију. После добијања ових информација можете поднети и друге захтеве за информацијама од јавног значаја које су вам важне а не налазе се у наведеним документима.
Најчешћи проблем је што Информатор о раду није ажуран (требало би да се ажурира на месечном нивоу) па се не зна ко је тренутно у управном одбору, надзорном одбору, комисијама, итд. То се решава додатним захтевом према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Уколико има проблема у вези реченог можете консултовати Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.
Оно што је важно је да после утврђивања да је било незаконитих поступака установе/институције/организације са становишта  поштовања закона - некоришћења службеног језика и писма - имате право да од оснивача тражите законом предвиђене мере због ненаменског трошења буџетских средстава (рецимо због  финансирања сајта који није на службеном језику и писму или због реализације пројекта финансираног из јавних средстава у коме службени језик и писмо ниије  ћирилица).

Напомене:

1. Уколико установа/институција/организација има званичан сајт са адресом електронске поште захтев можете послати на ту електронску адресу јер је она званична и установа/институција/организација мора да поступи као да је захтев прослеђен регуларном поштом. Ипак се препоручује слање захтева препорученом поштом или предаја на писарници установе/институције/организације. Често у установама/институцијама/организацијама не схватају значај званичне адресе епоште па не одговарају те ће вам бити потребно да пар пута питате шта се десило. Одговор на ваш захтев треба да добијете у року од месец дана а после тога имате право да се жалите Поверенику (www.poverenik.rs).
2. Додатне информације о слободном приступу могу да се добију на сајту Повереника.
Препоручујемо за почетак да погелдате следећа стране:
Неколико информација са наведених страна
Шта су информације од јавног значаја?
То су оне информације које су садржане у документима у поседу било ког органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна.(чл.2. Закона).
Зато је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини  право на приступ службеним документима.
Од кога се информације могу тражити?
Информације се могу тражити од било ког органа јавне власти у смислу овог закона, који би по сазнању тражиоца, обзиром на делокруг, требало да има те информације. Органи јавне власти су:
 • сви државни органи ( нпр. Народна скупштина, Влада, министарства, судови, тужилаштва и др.)  
 • органи територијалне аутономије и органи локалне самоуправе ( нпр. Покрајинско веће АП Војводина, покрајински секретаријати,  градоначеници, председници општина, општински органи управе идр.)
 • организације којима је поверено вршење јавних овлашћења ( нпр. агенције за послове приватизације,телекомуникације, животне средине и др, факултети и др.установе, јавна предузећа)
 • правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу неки од напред наведених  органа (нпр.  установе у области културе, здравствене установе, државни фондови итд.).
Ово је само иницијална листа предлога која може да се прошири и допуни. Конкретни предлози су добродошли. Коментаришите постове на овом блогу или на Фејсбук страници.

Ресурси

Корисни линкови

Делимичан списак установа и институција које не поштују Устав Републике Србије и Закон о службеној употреби језика и писма

1 Јавна предузећа
2 Локалне самоуправе
3 Здравствене установе
4 Установе културе од националног значаја
5 Државни акредитовани институти Републике Србије
6 Акредитовани државни факултети
7 Државне средње школе

7.1 Школска управа Београд
7.2 Школска управа Нови Сад
7.3 Школска управа Ниш
7.4 Школска управа Крагујевац
7.5 Школска управа Јагодина
7.6 Школска управа Пожаревац
7.7 Школска управа Ужице
7.8 Школска управа Чачак

2014-04-13

Креативан начин борбе за ћирилицу- нека нам читају натписе/уговоре/проспекте/декларације на латиници

Инспирисани креативним начином борбе Шпанаца (видети) против банкарског сектора предлажемо један креативан начин борбе за ћирилицу.
Наиме, пошто је ћирилица службено писмо има смисла да тражимо да нам се сви текстови из проспеката/уговора/упутстава/декларација на латиници или напишу на ћирилици или да нам се прочитају јер не прихватамо званичне/службене информације на латиници зато што то није службено писмо. Па и да јесте латиница службено писмо ми смо српска мањина у Србији која инсистира на поштовању њених мањинских права. Из тих разлога смислено је да у свим установама/институцијама/банкама/предузећима и другим организацијама тражимо да нам се текстови на латиници прочитају јер не знамо (или не желимо да читамо) хрватско писмо.
Замислите банку која треба да нам да информације о својим услугама а дође десет заинтересованих грађана који траже да им се онај прегршт летака прочита. Замислите приде када банкарски службеник буде морао да чита уговор сваком клијенту. Доживеће потпуну блокаду рада јер неће моћи да довољно брзо опслуже клијенте.
Замислите продавницу у којој потенцијални купац тражи да му се прочитају они запетљани латинични натписи и декларације на производу. Бесконачан ред бесних потрошача.
Замислите пословнице Телекома, Теленора и ВИП-а где тражите да вам прочитају сва она латинична објашњења из њихових проспеката а посебно уговор и упутство о коришћењу производа.
Замислите кафану у којој конобар мора да вам чита цео мени само зато што је на латиници.
Замислите туристичку организацију у којој морају да вам читају описе дестинација и уговоре јер су исти у  на латиници.
Замислите дом здравља у коме запослени морају свакоме да прочитају све оне латиничне натписе.
 Замислите апотеке које морају да прођу кроз исту ситуацију.
Имаћемо тоталну блокаду латиничарских установа/организација/предузећа/пословница у току спровођења ове акције која је доступна свакоме.
Најбоље у целој ситуацији је да не морате ништа да купите јер се ви само информишете.
У овим ситуацијама не чинимо ништа незаконито већ само тражимо да се испоштују наша права потрошача према Закону о заштити потрошача.
Оптимално је организовати језичку патролу која ће предложено да реализује. Пар активиста може сваког дана да тражи читање проспеката, уговора и упутстава од неке банке, трговине, пословнице Телекома, Теленора, ВИП-а или било које организације и установе која не користи ћирилицу. Верујемо да ће службеници хитно да траже проспекте/уговоре/упутства на ћирилици. Више људи у акцији је пожељно јер би неки неотесани службеници могли да реагују непрофесионално. Згодно је укључити диктафон да забележите реакције службеника па после то објавити. Биће занимљиво.