Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-11-22

ЈП „Градска топлана“ Јагодина поступило по препорукама Заштитника грађана у вези отклањања пропуста на штету грађана, јер није обезбедила доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма у свом раду

На сајту Заштитника грађана Републике Србије публиковано је обавештење да је ЈП „Градска топлана“ Јагодина поступило по препорукама Заштитника грађана у вези отклањања пропуста на штету грађана, јер није обезбедила доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма у свом раду. 
Заштитник грађана је утврдио да је ЈП „Градска топлана“ Јагодина направила пропуст на штету грађана, јер није обезбедила доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма у свом раду што за последицу има

  • да у службеној писаној комуникацији са грађанима користи и латинично писмо, супротно Уставом и законом прописаној обавези службене употребе ћириличког писма и
  • да податке о корисницима и друге податке, који се уносе у рачуне за утрошену топлотну енергију и налоге за плаћање рачуна, уноси на латиничном писму.
Текст препоруке заштитника грађана је следећи (на крају овог поста су линкови ка свим релевантним документима):На основу члана 138. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06),  односно члана 31. став 2. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07), у поступку контроле законитости и правилности рада ЈП „Градска топлана“ Јагодина, покренутог по притужби В. М., из Јагодине, Заштитник грађана

УТВРЂУЈEЈП „Градска топлана“ Јагодина је направила пропуст на штету грађана, јер није обезбедила доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма у свом раду што за последицу има·         да у службеној писаној комуникацији са грађанима користи и латинично писмо, супротно Уставом и законом прописаној обавези службене употребе ћириличког писма и

·         да податке о корисницима и друге податке, који се уносе у рачуне за утрошену топлотну енергију и налоге за плаћање рачуна, уноси на латиничном писму.На основу утврђеног пропуста у раду, Заштитник грађана упућује ЈП „Градска топлана“ Јагодина, следеће:ПРЕПОРУКЕПотребно је да ЈП „Градска топлана“ Јагодина у свом раду обезбеди доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма, у складу са Уставом и законом.

С обзиром да је за извршење препоруке потребно обезбедити и техничке услове, што захтева, пре свега, време и финансијска средства, потребно је да ЈП „Градска топлана“ Јагодина без одлагања донесе акт којим ће утврдити одговорна лица, најкраћи могући рок, неопходне активности и потребна финансијска средства, као и да предузме све друге неопходне мере које су потребне како би се омогућило да се сви подаци, који се уносе у рачуне за утрошену топлотну енергију и налоге за плаћање рачуна, уносе на ћириличком писму.  

ЈП „Градска топлана“ Јагодина обавестиће Заштитника грађана о мерама које је предузела ради поступања по препорукама у року од 60 дана од дана пријема овог акта.

Р а з л о з и:Заштитник грађана је примио притужбу В. М., из Јагодине, на рад и поступање ЈП „Градска топлана“ Јагодина (у даљем тексту Топлана), којом је од Заштитника грађана затражио заштиту права на употребу језика и писма, наводећи да, супротно Уставу, Топлана приликом попуњавања рачуна за утрошену топлотну енергију користи латинично писмо.Увидом у документацију која је приложена уз притужбу, Топлана податке о корисницима и друге податке уноси на латиничном писму, иако су обрасци рачуна за утрошену топлотну енергију и налога за плаћање рачуна одштампани на ћириличком писму. Пре обраћања Заштитнику грађана, В. М. је поднео Топлани рекламацију на рачун и приговор, 17. односно 19. децембра 2013. године, којима је затражио од Топлане да у службеној комуникацији користе ћириличко писмо, у складу са Уставом.Међутим, Топлана је и поред тога, службени одговор на рекламацију[1] израдила на латиничном писму што је био разлог да В. М., на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, затражи од Топлане фотокопију прописа који их обавезује да пишу латиничним писмом. Поступајући по захтеву Топлана је одговорила да такав пропис не постоји, одговор је израдила на ћириличком писму а образложење разлога да је службени акт израђен на латиничном писму је, како је службено лице навело, то да „лично пише ћирилицом искључиво“ а „када куца на компјутеру користи у већини случајева штампана слова латиничног писма“. Увидом у овај допис[2], у наслову су име и адреса притужиоца написани ћириличким писмом, али остали део адресе (град Јагодина) је остао написан латиничним писмом, а у уводној реченици дописа, која је написана ћириличким писмом, остао је део реченице „можемо да Вам кажемо следеће“ написан на латиничном писму.Имајући у виду наведено и прописе који уређују службену употребу српског језика и ћириличког писма у Републици Србији, Заштитник грађана је оценио да су се стекли услови за покретање поступка контроле законитости и правилности рада о чему је обавестио Топлану[3] и истим актом затражио изјашњење о наводима из притужбе.Поступајући по захтеву, Топлана је доставила изјашњење[4] у коме је наведено  да у свом раду, у складу са техничким, програмским и организационим могућностима, претежно користи ћириличко писмо, и то у комуникацији са својим корисницима и трећим лицима, као и приликом доношења одлука, правилника и у осталим случајевима интерне комуникације. Разлози да се подаци у обрасце рачуна и налога за плаћање рачуна уносе на латиничном писму су образложени техничким ограничењима, јер, како је наведено, софтвер је купљен у 2013. години и у њега је унета целокупна база података о корисницима из претходног софтвера који је податке обрађивао искључиво на латиници.


Према наводима из изјашњења „ЈП Топлана Јагодина има намеру дугорочно гледано да обезбеди да се подаци у фактуре уносе на ћириличком писму, али у овом тренутку то није могуће из економско-финансијских и кадровско-организационих разлога, имајући у виду обимност посла и финансијски издатак неопходан за завршетак тог посла“. Топлана није образложиле разлоге због којих није приликом набавке софтвера и уноса података о корисницима, у 2013. години, обезбедила да они буду унети на ћириличком писму и није се изјаснила у вези с тим да је службени акт, којим је достављен одговор на рекламацију притужиоца,  написан на латиничном писму. Заштитник грађана није додатно затражио та обавештења јер је оценио да нису од значаја за конкретан поступак.

Чланом 10. Устава Републике Србије[5] утврђено је да је у Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, а службена употреба других језика и писама уређује се законом, на основу Устава.

Законом о службеној употреби језика и писама[6] одредбом члана 1. је уређено да је у Републици Србији у службеној употреби ћириличко писмо, а латинично писмо на начин утврђен овим законом. Одредбом члана 2. је утврђено да се службеном употребом језика и писама, у смислу овог закона, сматра употреба језика и писама у раду државних органа, органа аутономних покрајина, градова и општина, установа, предузећа и других организација кад врше јавна овлашћења као и у раду јавних предузећа и јавних служби и у раду других организација кад врше послове утврђене овим законом.
Одредбом члана 3. Закона је уређено да се службеном употребом језика и писама сматра нарочито употреба језика и писама, између осталог, у усменом и писменом општењу органа и организација међусобно, као и са странкама, односно грађанима.
Законом је уређена и употреба латиничног писма на начин да орган, организација и други субјект може свој назив, фирму или други јавни натпис да испише, поред ћириличког, и латиничким писмом, да у фирми предузећа, установе и другог правног лица, односно радње или другог облика обављања делатности део који се користи као знак може се исписивати само латиничким писмом¸ да се саобраћајни знаци и путни правци на међународним и магистралним путевима, називи места и други географски називи исписују  ћириличким и латиничким писмом, а саобраћајни знаци и путни правци на другим путевима, називи улица и тргова и други јавни натписи могу се, поред ћириличког, исписивати и латиничким писмом. 
Одредбом члана 5. Статута града Јагодине, који је донет 2008. године, је уређено да је на територији Града у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо.
Имајући у виду све претходне наводе, одговор Топлане да у свом раду претежно користи ћириличко писмо и да има намеру “дугорочно гледано“ да пропуст отклони, није прихватљив, јер је законом утврђена обавеза да се сваки службени акт изради на ћириличком писму, а надлежне службе су имале обавезу да одговорно приступе набавци софтвера у 2013. години и да обезбеде да се подаци у рачуне и налоге за уплату услуге грејања уносе на законит и правилан начин, на ћириличком писму.
Истовремено, Заштитник грађана је приликом доношења препоруке имао у виду да потребна финансијска средства за набавку софтвера, време потребно за унос свих података о корисницима на ћириличком писму и друге активности, јесу објективни разлози због којих није могуће да се пропуст у раду Топлане отклони у року који је законом утврђен за извршење препоруке овог органа, у року од 60 дана.
Заштитник грађана ће препоруку доставити градоначелнику и председнику Скупштине града Јагодине, ради информисања, у циљу превентивног деловања, како би о истој обавестили јавна предузећа, установе и друге организације и службе, чији је оснивач Град, да имају обавезу да у свом раду користе ћириличко писмо и да евентуално исте пропусте у свом раду, који се односе на употребу латиничног писма, отклоне или да спрече њихово настајање.
Не примењивање позитивних правних прописа са изговором да за то нису обезбеђени технички услови у конкретном случају, обесмишљава њихово постојање и улогу. Пропуштање органа и службених лица да уочене проблеме у раду отклоне већ, уместо тога, тражење оправдања, у (не)организацији посла и другим унутрашњим решеним и нерешеним питањима техничке природе, карактеристично је обележје „лоше управе“.


На основу свих утврђених чињеница и околности, Заштитник грађана је применом чл. 31. ст. 2. Закона о Заштитнику грађана, дао препоруке ЈП „Градска топлана“ Јагодина ради отклањања уочених недостатака у раду, као и у циљу унапређења рада и  права грађана.С поштовањем,ЗАМЕНИК ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

                                                                             

                                                                             Роберт Сепи

Доставити:

- ЈП „Градска Топлана“ Јагодина,

- копија притужиоцу

- копије градоначелнику и председнику

  Скупштине града Јагодине, ради информисања

[1] Допис бр.4869/I ОД 13. децембра 2013.

[2] Допис 5397/I од 18. децембра 2013.

[3] Акт бр.6-4-647/14 од 7.маја 2014.

[4] Допис бр.933/ од 14. маја 2014.

[5] „Службени гласник РС", бр. 98/2006


[6] „Сл. гласник РС", бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 30/2010

 Корисни линкови:
Нема коментара:

Постави коментар