Нећу да потпишем уговор на латиници - Google+ Posts

2014-06-15

Пример добре праксе: Пример конкурсне документације за јавну набавку у којој су задовољени захтеви из члана 10 Устава Србије

Сведоци смо да се двосмисленим и неодређеним законским одредбама свесно урушава правни систем о чему сведочи и усвојени (у петак 13. јуна 2014.) Закон о заштити потрошача који можемо назвати и Законом о дискриминацији грађана Србије јер у њему имамо одредбу која ставља у подређен положај грађане који говоре српски језик и користе ћирилично писмо. Језици и писма националних мањина су према овом закону у трговачким трансакцијама максимално заштићене што говори о свесној и организованој намери законодавца да непрецизношћу члана 13. Закона о заштити потрошача у вези употребе језика и писма унесе забуну и да грађане који говоре српски додатно иритира тиме што им не омогућава да у трговачким трансакцијама користе своје писмо у комуникацији на српском језику. Службени језик у Србији је српски а службено писмо је ћирилица али тумачењем неких "ауторитета" у јавној употреби је свеједно да ли се користи ћирилица или латиница. Е није свеједно ако неко жели да поштује уставну норму из члана 10 Устава Републике Србије. У пракси имамо очигледан пример дискриминације по основу језика и писма и то грађана Србије. Осврните се око себе и видећете доминацију латинице. Очигледно је да посланици Народне скупштине Србије нису Срби када су изгласали такав закон о заштити потрошача. Ако изгласавају овакав Закон о заштити потрошача бојимо се да су остали закони још гори и погубнији по Србију. Да није све црно и да постоје законске могућности да се поступа у складу са Уставом Србије наводимо пример општине Житорађа у примеру јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга мобилне телефоније. Стручно састављена тендерска документација не оставља дилему о томе да је општина Житорађа посвећена поштовању уставног поретка Републике Србије и да у њеним стручним службама раде професионалци који знају свој посао.
Наведени текст конкурса може да се нађ на следећим адресама http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=388895&idp=383096 или http://www.zitoradja.org/images/pdf/nabavke/mobilna%20konkursna.doc. Препоручујем свима да посете и сајт Општине Житорађа на адреси http://www.zitoradja.org/.
Ево делова конкурсне документација за ЈНМВ бр 404-7/2014-01 у којима се прецизира употреба писма


1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
....
1.5. Додатни услови наручиоца:
...
9. Уговор и рачуни морају бити на српском језику и ћириличком писму *
...V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику и ћириличком писму.

Сајт Општине Житорађа http://www.zitoradja.org

Нема коментара:

Постави коментар